Tilbake til kurs og arrangementerAlle kurs og arrangementer
mars 2024
place-iconQuality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, 2013 SKJETTENPris:12800krMedlemspris:6400krPåmeldingsfrist: 28. feb. 2024

Fagbrev i Anleggsrørleggerfaget - Lillestrøm V24

Spesialsamling for de som skal ta fagbrev som anleggsrørlegger

Samlingen er en del av kurset Fagbrev i anleggsfagene - Eksamensforberedene, men kan også gjennomføres som frittstående kurs for de som f.eks. har et annet fagbrev fra før.

Samlinger

1

14.3.2024 kl.08:30 - 17.3.2024 kl.16:00

Varighet

Mål for opplæringen er at kandidaten skal kunne:

 • Planlegge drift av infrastruktur for vann og avløp etter tegninger, beskrivelser og preaksepterte løsninger ved å bruke ulike prosjektverktøy, arbeide i tråd med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet og toleransekrav og vurdere konsekvenser av avvik fra kravene.
 • Velge verktøy og materialer og vurdere kostnader, tidsbruk og miljøhensyn i arbeidet.
 • Gjøre rede for og bruke kvalitetssikringssystem, dokumentere eget arbeid og håndtere avvik.
 • Utarbeide fremdriftsplaner, bestille og motta materialer og utstyr og kontrollere kvalitet og mengde i tråd med arbeidsoppdraget om med hensyn til miljø og ressursutnyttelse.
 • Bruke og vedlikeholde maskiner og utstyr for etablering av vann-, avløps- og overvannsanlegg i samsvar med gjeldende kvalitetssikringssystem.
 • Risikovurdere arbeidsoppdrag, gjennomføre en sikker jobbanalyse og vurdere hvordan geologiske forhold påvirker valget av arbeidsprosess.
 • Bruke verne- og sikringsutstyr og vurdere konsekvensene av feilbruk.
 • Arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper og reflektere over konsekvensene av støy, vibrasjon, støveksponering og farlige kjemikalier for yrkesutøveren.
 • Sikre og sperre av bygge- og anleggsområde etter gjeldende riggplan og drøfte ulike tiltak som sikrer risikoutsatte arbeidsforhold.
 • Følge kravene til arbeidsvarsling og vurdere hvilke risikofaktorer som kan påvirke arbeid på og ved vei.
 • Bygge fundament, sidefyllinger og vernelag i grøfter og kumgroper.
 • Gjøre rede for hvilke krefter som påvirker nedgravde og trykksatte rør, og iverksette tiltak ved ledningsbrudd.
 • Bruke preaksepterte løsninger for ulike typer arbeid i tråd med gjeldende regelverk, kommunale bestemmelser og monteringsinstruksjoner og vurdere konsekvensene av feilmontering.
 • Fundamentere og komprimere ulike masser ved vann-, avløps- og overvannanlegg.
 • Beskrive og dokumentere hvilke typer materialer som skal benyttes i vann-, avløps- og overvannledninger, og vurdere konsekvensene av feilbruk.
 • Legge rør i ulike massetyper og temperaturer og vurdere hvordan materialene blir påvirket.
 • Isolere kummer, grunne ledninger og vurdere hvordan temperatur påvirker valg av isolering.
 • Montere og forankre rør, bend, kummer, anboringer, armatur og pumpestasjoner i samsvar med tegninger og beskrivelser og gjøre rede for hvordan hydrauliske krefter påvirker rør, deler og konstruksjoner.
 • Legge rør i tråd med gjeldende normer og drøfte hvordan kommunale graveinstrukser påvirker arbeidet.
 • Velge sammenføyingsmetoder for rør og deler, hovedledninger og stikkledninger og vurdere konsekvensene av feilmontering.
 • Forskale, armere og støpe fundament og forankringer til vann-, avløps- og overvannanlegg etter tegninger og beskrivelser.
 • Utføre trykk- og tetthetsprøve på alle typer rør og vurdere hvordan lokalt regelverk påvirker arbeidet.
 • Kildesortere og håndtere avfall etter gjeldende regelverk, behandle forurensede masser, uønskede planter og organismer, reflektere over konsekvensene av feilhåndtering og iverksette tiltak.
 • Utføre stikking og nivellering ved hjelp av oppmålingsutstyr og dokumentere arbeidet.
 • Drøfte ulike metoder for lekkasjesøk, trasésøk og rørinspeksjon.
 • Drøfte ulike gravefrie metoder for renovering og ledningsfornyelse.
 • Rense, stake, spyle og tine ledningsnett.
 • Bruke fagterminologi for å kommunisere med kollegaer og andre yrkesutøvere og drøfte ulike løsninger som bidrar til å minimere miljøavtrykket og sikre en effektiv ressursutnyttelse.
 • Gjøre rede for infiltrasjonsanlegg, montere minirenseanlegg etter gjeldende regelverk og lokale forutsetninger og drøfte hvordan tilstanden til grunnen påvirker arbeidsprosessen.
 • Bygge fundament og komprimere stedlige masser og knuste steinmasser ved igjenfylling av grøft og vurdere gjenbruk av stedlige masser.
 • Arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjøre rede for pliktene og rettighetene til arbeidsgiveren og arbeidstakeren og reflektere over krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfelleskap.
 • Utføre grunnleggende førstehjelp.

Her er viktig informasjon til de som tar fagbrev:

 • Deltakerne må selv melde seg opp til den teoretiske prøven ved eksamenskontoret i eget fylke, se info her: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/ta-fag-som-privatist/#frist
 • Deltakerne må melde seg opp til den teoretiske prøven innen fristen. Oftest er fristene 1. februar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret.
 • For de som trenger tilrettelegging, er det viktig å ha dokumentasjonen klar i god tid før oppmelding.
 • Om kursdeltakeren er voksen og sitter med en gammel uttalelse, bør han eller hun sjekke om den skal fornyes.

Alle MEF-medlemmer får 50% rabatt av full pris.
Alle medlemsbedrifter med tariffavtale i NAF/LO på anleggs- eller miljøoverenskomsten får i tillegg 60% rabatt på medlemspris.

Påmelding
place-iconQuality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, 2013 SKJETTENPris:12800krMedlemspris:6400krPåmeldingsfrist: 28. feb. 2024
Informasjon om deltager

Kjønn (som registrert i folkeregisteret)*

Kopi av påmeldingsbekreftelsen sendes også til e-postadressen registrert på arbeidsgiver.
Arbeidsgiver
Søker...
Hvem skal betale for deltakelsen?
Faktura referanse
Kostnadssted / prosjektnummer
Kommentar?
Samtykke