Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 9-11-2020

Koronaviruset - Råd og sjekkliste for bedrifter

MEF har utarbeidet en sjekkliste for risikovurdering på anlegg. Utover det oppfordrer vi alle til å følge rådene fra helsemyndighetene som til enhver tid er gjeldende.

Her finner du anbefalinger til MEF-bedriftene og en oversikt over regelverksendringer som har kommet som følge av koronapandemien.

Oppdatering på status og regler pr 3. desember.


Ny lov om rekonstruksjon skal hjelpe selskaper som står i fare for konkurs. Sak fra Bull & Co Advokatfirma AS.


Generelt
Vi oppfordrer våre medlemmer til å gjennomføre risikovurderinger knyttet til koronaviruset og å følge anbefalingene til Folkehelseinstituttet.

Vår erfaring er at Arbeidstilsynet ønsker at følgende skal fremlegges ved et ev. tilsyn:

  • dokumentasjon fra siste gang virksomheten kartla og vurderte risiko for å bli eksponert for koronavirus (covid-19) på arbeidsplassen
  • beskrivelse av de tiltakene virksomheten har iverksatt for å fjerne eller redusere risikoen for smitte
  • kopi av rutiner som sørger for at ansatte blir forsvarlig vernet mot smitte
  • beskrivelse av hvordan alle arbeidstakere har fått informasjon om koronavirus (covid-19) som risikofaktor i arbeidsmiljøet på et språk de forstår
  • kopi av rutiner eller beskrivelse av tiltak som sørger for at eventuell innkvartering som arbeidsgiver tilbyr arbeidstakere, er forsvarlig

Nederst i denne saken (vedlegg) finner du følgende:

- En sjekkliste som din bedrift kan benytte
- Retningslinjer for møte, samlinger, hjemmekontor m.m.
- Maler for permitteringsvarsel
- Corona-råd for renovasjon, avfallshåndtering og gjenvinning
- Tiltaksplan for arbeidsreiser og pendling

BNL har også utarbeidet en bransjestandard for smitteverntiltak på bygge- og anleggsplasser ifm. covid-19, både på norsk og på engelsk. . I Oslo og Bærum kommune er bransjestandarden fra BNL vedtatt i forskrift, dvs. at bransjestandarden skal følges på bygge- og anleggsplasser. Mer informasjon om krav på byggeplasser i Oslo finner du her.


Informasjon om arbeidsgivers plikter knyttet til risiko for smitte finner du her.

Hvis du er MEF-medlem og har juridiske spørsmål knyttet til corona kan du kontakte vår juridiske avdeling på tlf: 971 81 500.Lenker til andre nettsider med viktig informasjon
Folkehelseinstituttet kommer fortløpende med oppdaterte fakta, råd og tiltak på sin nettside. Den finner du her.


Her finner du en oppsummering av nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.


NHO har samlet spørsmål og svar som er relevante for bedrifter. Disse finner du her.


På regjeringen sine nettsider finner du informasjon om regler/retningslinjer for arrangementer. Les mer her.Bransjestandard om innreisekarantene og arbeid
BNL har utarbeidet en bransjestandard som beskriver bruk av testing, og bransjeråd for gjennomføring av innreisekarantene i kombinasjon med utførelse av arbeid. Standarden bygger blant annet på forskrift om smitteverntiltak mv. under koronautbruddet (covid-19-forskriften) og råd fra Folkehelseinstituttet.


Bransjestandarden finner du her


Standarden tar utgangspunkt i regjeringens politikk om å kombinere smittevern med å opprettholde drift i virksomhetene. Bransjestandarden bygger på forskrift om smitteverntiltak mv.

Bransjestandarden til BNL ble sist oppdatert 15. januar, og hensyntar derfor ikke nye strengere regler om smittevern og innreiserestriksjoner. BNL vil uansett ikke gi råd om kombinasjon av arbeid og karantene, se pkt. 6:

«I lys av økt smitte i Norge og Europa med fokus på importsmitte og innføring av karantenehotell, finner BNL det ikke tilrådelig å gi råd om arbeid i karantene i denne versjonen av bransjestandarden.»

Etter forskriften er det imidlertid fortsatt mulig for personer i karantene å være på en arbeidsplass der andre ikke oppholder seg.


Permitteringsperioden forlenges til 30. september
Regjeringen har tidligere utvidet permitteringsperioden fra 26 til 52 uker. Dette for å gjøre koronasituasjonen mer håndterbar for næringslivet.

Arbeidstakere som 1. februar 2021 hadde 35 eller færre uker igjen av maksimal permitteringsperiode, kan likevel være permittert frem til og med 30. september 2021.

Ordningen med en lønnspliktperiode 2 på fem dager etter 30 ukers permittering er utsatt fra 1. januar 2021 til 1. juni 2021.

Lønnspliktperiode 2 vil dermed gjelde alle som har vært permittert i 30 uker eller mer innenfor en periode på 18 måneder fra 1. juni 2021.


Lenke til informasjon fra NAV om permittering som følge av koronavirus.

Lønnsstøtte til bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb
Som arbeidsgiver kan du på visse vilkår få støtte for å ta egne permitterte arbeidstakere tilbake i jobb. Ordningen gjelder for arbeidsgivere som tar tilbake egne ansatte fra permittering i perioden 15. mars til 30. juni 2021. Støtten er på maksimalt 25 000 kroner per ansatt og graderes ut fra stillingsprosent og permitteringsgrad. Det blir mulig å søke på ordningen fra 3. mai 2021.


Kompensasjonsordning for faste uunngåelige utgifter
Bedrifter som har opplevd omsetningssvikt som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene kan søke om å få dekket de faste uunngåelige kostnadene på www.kompensasjonsordning.no.

Ordningen gjelder for bedrifter som har opplevd en reduksjon i omsetningen på minst 30 prosent sammenlignet med året før.

Kompensasjonsordningen som ble forvaltet av Skatteetaten og som gjaldt perioden mars-august 2020 er avviklet, og det er innført en ny kompensasjonsordning for perioden fra 1. september 2020. Det kan søkes fra 18. januar 2021.
Les mer om den nye kompensasjonsordningen her.

Les mer på Regjeringen.no her.

Tilskudd for merkostnader til innreisekarantene
Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet trådte i kraft 21. desember 2020.

Forskrift til loven, som f.eks. skal regulere hvordan en søker om tilskudd, se § 4 (3), er ikke gitt på nåværende tidspunkt, men har vært på høring. Les mer her.

Ordningen skal dekke foretakets merkostnader som følge av innreisekarantene i forbindelse med koronapandemien. For å motta tilskudd så må foretaket ha hatt arbeids- eller oppdragstakere som var underlagt krav om innreisekarantene (karanteneopphold gjennomført på karantenehotell dekkes ikke), foretaket må ha vært ansvarlig for karanteneoppholdet, og karanteneoppholdene må ha vært gjennomført på egnet oppholdssted i henhold til covid-19-forskriften.

Det stilles også krav om at foretaket er registrert i Foretaksregisteret (Enhetsregisteret for enkeltpersonforetak), skatteplikt til Norge, ansatte (ikke krav for enkeltpersonforetak), lovlig aktivitet, og at foretaket ikke er under konkursbehandling eller avvikling.

Tilskudd skal gis etter en fast sats på 1000 kroner per dag for hver arbeids- eller oppdragstaker som omfattes av søknaden. Tilskuddet kan ikke overstige foretakets merkostnader til karantene.

Følgende tilskuddsperioder foreslås i forskriften: 1. november 2020 til 31. desember 2020, 1. januar 2021 til 28. februar 2021, og 1. mars 2021 til 30. april 2021. Etter foreslått forskrift vil det maksimalt kunne utbetales tilskudd for 20 karantenedøgn for den enkelte arbeids-/oppdragstaker i en tilskuddsperiode.

Kompensasjonsordning for utenlandske arbeidstakere fra EØS-området
Kompensasjonsordningen gjelder for arbeidstakere fra EØS-området, som er medlem av norsk trygd, og som er eller ble forhindret fra å komme til Norge for å utføre arbeid ifm. innreiserestriksjoner som ble innført 29. januar 2021.

Rent praktisk innebærer kompensasjonsordningen at arbeidsgiver må betale ut kompensasjon til arbeidstakere som ikke har mottatt lønn, som er på 70 % av sykepengegrunnlaget, og så vil arbeidsgiver måtte søke refusjon fra NAV. Siden kompensasjonsordningen gjelder tilbake i tid, så vil ordningen kunne innebære at arbeidsgiver må forskuttere 70 % av lønn for perioden tilbake til 29. januar 2021.


Permittering og dagpenger
• Dagpenger for permitterte og ordinært ledige har blitt oppjustert 80 % av dagpengegrunnlaget under 3 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) og 62,4 % av dagpengegrunnlaget mellom 3 G (304 053 kroner) og 6 G. Folketrygdens grunnbeløp (G) er 101 351 kroner.
• Nedre inntektsgrense for rett til dagpenger beror på om arbeidstaker ble permittert i perioden 1. november 2020 til 19. februar 2021 eller før/etter denne perioden – arbeidstaker som ble permittert i denne perioden må ha hatt arbeidsinntekt på 1,5G (152 027 kroner) siste 12 måneder eller 3G (304 053 kroner) siste 36 måneder, mens arbeidstaker som ble permittert før/etter denne perioden må ha hatt arbeidsinntekt på 0,75G (76 013 kroner) siste 12 måneder eller 2,25 G (228 040 kroner) siste 36 måneder. Regler om nedjustert krav til nedre inntektsgrense gjelder frem til 30. september 2021.
• Arbeidsgiverperioden ble oppjustert fra 2 til 10 dager fra 1. september 2020.
• Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering, beror på om arbeidstaker ble permittert i perioden 1. november 2020 til 19. februar 2021 eller før/etter denne perioden – arbeidstaker som ble permittert i denne perioden må ha fått redusert arbeidstiden med minst 50 %, mens arbeidstaker som ble permittert før/etter denne perioden må ha fått redusert arbeidstiden med minst 40 %. Regler om nedjustert krav til redusert arbeidstid gjelder frem til 30. september 2021.
• Ventetiden har blitt gjeninnført. Ordningen med tre dager ventetid før permitterte arbeidstakere har rett til dagpenger var opphevet i perioden 20. mars 2020 til 31. desember 2020.
• Forskuttering av dagpenger: Nav kan betale ut dagpenger før søknaden behandles, for at de som har mistet inntekten skal få pengene raskt inn på konto.

Mer informasjon om dette finner du på NAV.no.
Mer informasjon om lønnskompensasjon til permitterte på Regjeringen.no.


Omsorgspenger
Reglene om bruk av omsorgsdager og refusjon av omsorgspenger ble endret flere ganger i 2020 pga. korona-viruset.

Det er bestemt at de fleste av tiltakene for omsorgspenger videreføres i 2021 pga. korona-viruset.


Arbeidstaker

Fra 1. januar 2021 gjelder følgende:

  1. 20 omsorgsdager per kalenderår når arbeidstakeren har ett eller to barn
  2. 30 omsorgsdager per kalenderår når arbeidstakeren har tre eller flere barn
  3. Når arbeidstaker ikke bor sammen med den andre forelderen, og foreldrene har avtale om delt bosted, får foreldrene 20 eller 30 omsorgsdager hver avhengig av hvor mange barn en har
  4. Hvis arbeidstakeren er alene om omsorgen, dobles antall dager

Frem til 30. juni 2021 kan arbeidstakeren bruke omsorgsdager når barnehage/skole/SFO er stengt. Arbeidstakeren kan bruke omsorgsdager selv om gitt antall omsorgsdager er brukt opp dersom det foreligger særlige smittevernhensyn, eller når barnehage/skole/SFO er stengt.

Arbeidsgiver

Ved fravær fra 1. januar 2021

  • Arbeidsgiver må dekke de 10 første dagene med omsorgspenger, og så kan det søkes om refusjon fra den 11. dagen. Tidligere omsorgsdager som arbeidsgiver har dekket kommer til fratrekk ved nye perioder med fravær for samme arbeidstaker.

Arbeidsgiver kan ikke kreve legeerklæring når arbeidstakeren tar ut omsorgsdager.

Arbeidsgiver må søke refusjon for utbetalt lønn etterskuddsvis. Det kan ikke søkes om refusjon frem i tid.

For perioden 16. mars 2020 til 31. desember 2020 kan arbeidsgiver søke om refusjon 9 måneder tilbake i tid.

For fravær i perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021 er fristen for å søke refusjon 3 måneder tilbake i tid.

Fordi det gjelder ulike regler for fravær før og etter 1. juli 2020 (omsorgsdager ble nullstilt 1. juli 2020), så må arbeidsgiver sende to inntektsmeldinger dersom det skal søkes refusjon om fravær som gjelder både før og etter denne dato – en inntektsmelding for dagene før og en inntektsmelding for dagene etter.

Søknad om refusjon gjøres i den digitale inntektsmeldingen. Mer informasjon om digital inntektsmelding finner du her. (denne lenken fungerer ikke, du må sørge for å koble en url til lenken i sanity)Sykefravær
Stortinget har vedtatt at arbeidsgivere kun skal betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. I praksis betyr dette at arbeidsgivere kan godta egenmelding for hele den nåværende arbeidsgiverperiode på 16 dager.

Ordningen er videreført frem til og med 30. juni 2021.

Du kan lese mer om refusjon av sykepenger for fravær som skyldes korona på NAV sine nettsider.


Søknad om overtid
Stort frafall av arbeidstakere grunnet sykdom/karantene, vil kunne medføre økt arbeidspress på gjenværende arbeidstakere. I slike tilfeller må virksomheten enten avtale utvidet overtidsarbeid med fagforening eller søke Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet kan maksimalt tillate 25 overtidstimer per uke. Samlet arbeidstid kan likevel ikke overstige 384 timer i løpet av åtte uker.

Søk om utvidet overtidsarbeid

I ekstraordinære situasjoner, åpner arbeidsmiljøloven for unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i kapittel 10. Det må i så tilfelle være arbeid som foretas for å «avverge fare for eller skade på liv eller eiendom». Denne vurderingen må arbeidsgiver selv foreta, og bestemmelsen betinger ingen søknad til Arbeidstilsynet.

Artikkelen er sist oppdatert 23.04.2021.

xlsxRisikovurdering for anlegg - SjekklistedocxRetningslinjer - CoronavirusdocxPermitteringsvarseldocxPermitteringsvarsel - engelsk pdfCorona-råd for renovasjon, avfallshåndtering og gjenvinningdocxTiltaksplan for arbeidsreiser og pendling (nynorsk)docxTiltaksplan for arbeidsreiser og pendling (bokmål)