Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 9-11-2020

Koronaviruset - Råd og sjekkliste for bedrifter

MEF har utarbeidet en sjekkliste for risikovurdering på anlegg. Utover det oppfordrer vi alle til å følge rådene fra helsemyndighetene som til enhver tid er gjeldende.

Her finner du anbefalinger til MEF-bedriftene og en oversikt over regelverksendringer som har kommet som følge av koronapandemien.

Oppdatert nyhet om innstramminger fra Regjeringen 5. november.


Ny lov om rekonstruksjon skal hjelpe selskaper som står i fare for konkurs. Sak fra Bull & Co Advokatfirma AS.


Generelt
Vi oppfordrer våre medlemmer til å gjennomføre en risikovurdering knyttet til koronaviruset og å følge anbefalingene til Folkehelseinstituttet.

Nederst i denne saken (vedlegg) finner du følgende:

- En sjekkliste som din bedrift kan benytte
- Retningslinjer for møte, samlinger, hjemmekontor m.m.
- Maler for permitteringsvarsel.
- Corona-råd for renovasjon, avfallshåndtering og gjenvinning
- Tiltaksplan for arbeidsreiser og pendling

Informasjon om arbeidsgivers plikter knyttet til risiko for smitte finner du her.

Hvis du er MEF-medlem og har juridiske spørsmål knyttet til corona kan du kontakte vår juridiske avdeling på tlf: 971 81 500.Lenker til andre nettsider med viktig informasjon
Folkehelseinstituttet kommer fortløpende med oppdaterte fakta, råd og tiltak på sin nettside. Den finner du her.

Her finner du en oppsummering av nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

NHO har samlet spørsmål og svar som er relevante for bedrifter. Disse finner du her.

På regjeringen sine nettsider finner du informasjon om regler/retningslinjer for arrangementer. Les mer her.


Bransjestandard om innreisekarantene og arbeid
BNL har utarbeidet en bransjestandard som beskriver bruk av testing, og bransjeråd for gjennomføring av innreisekarantene i kombinasjon med utførelse av arbeid. Standarden bygger blant annet på forskrit om smitteverntiltak mv. under koronautbruddet (covid-19-forskriften) og råd fra Folkehelseinstituttet.
Bransjestandarden finner du her.

Standarden tar utgangspunkt i regjeringens politikk om å kombinere smittevern med å opprettholde drift i virksomhetene. Bransjestandarden bygger på forskrift om smitteverntiltak mv.


Permitteringsperioden utvides til 52 uker
Regjeringen varslet 13. august at permitteringsperioden utvides fra 26 til 52 uker fra 1. november. Dette for å gjøre koronasituasjonen mer håndterbar for næringslivet.

I pressemeldingen viser regjeringen til at det samtidig er viktig å sikre at arbeidsgiver løpende vurderer hvor nødvendig det er å holde arbeidstakere permitterte. Virksomheter i vekst må få tilgang på nødvendig arbeidskraft. Regjeringen foreslår derfor i tillegg en arbeidsgiverperiode II på fem dager etter 30 ukers permittering fra 1. januar 2021.

Arbeidsgiverperiode II vil gjelde alle som har vært permittert i 30 uker eller mer per 1. januar.

Lenke til informasjon fra NAV om permittering som følge av koronavirus.


Kompensasjonsordning for faste uunngåelige utgifter
Bedrifter som har opplevd omsetningssvikt som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene kan nå søke om å få dekket de faste uunngåelige kostnadene på www.kompensasjonsordning.no.

Ordningen gjelder for bedrifter som har opplevd en reduksjon i omsetningen på minst 30 prosent sammenlignet med året før.

Mer informasjon om ordningen finner du her.

Permittering og dagpenger

• Permitterte får full lønn inntil 6G fra dag 11 til og med dag 20.
• Dagpenger for permitterte og ordinært ledige har blitt oppjustert 80 % av dagpengegrunnlaget under 3 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) og 62,4 % av dagpengegrunnlaget mellom 3 G (299 574 kroner) og 6 G. Folketrygdens grunnbeløp (G) er 99 858 kroner.
• Nedre inntektsgrense for rett til dagpenger har blitt senket til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder. Reglene gjelder både permitterte og arbeidsledige. 0,75G tilsvarer 74.893 kroner.
• Arbeidsgiverperioden ble oppjustert fra 2 til 10 dager fra 1. september 2020.
• Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent.
• Ventetiden har blitt opphevet slik at personer som er permittert slipper å gå tre dager uten inntekt. Dette gjelder også dem som blir oppsagt. Tiltaket gjelder fra og med 20. mars.
• Forskuttering av dagpenger: Nav kan betale ut dagpenger før søknaden behandles, for at de som har mistet inntekten skal få pengene raskt inn på konto.

Mer informasjon om dette finner du på NAV.no.
Mer informasjon om lønnskompensasjon til permitterte på Regjeringen.no.

Omsorgspenger

Reglene om bruk av omsorgsdager og refusjon av omsorgspenger er endret flere ganger i 2020 pga. korona-viruset.


Arbeidstaker

Hvor mange omsorgsdager hver arbeidstaker har rett til kommer an på samlivssituasjonen og antall barn. På grunn av koronasituasjonen vedtok Stortinget midlertidig å doble antall omsorgsdager for perioden 13. mars 2020 – 30. juni 2020. Fra og med 1. juli nullstilles antall omsorgsdager og arbeidstakere starter på nytt med vanlig antall dager ut kalenderåret.

Arbeidstakere som må holde barn hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn kan til og med 31. desember 2020 bruke omsorgsdager så lenge barnet må holdes hjemme, også etter at vanlig antall dager er brukt opp. I slike tilfeller skal arbeidstaker levere bekreftelse fra lege til arbeidsgiver.

Arbeidstakere som må være hjemme med barn på grunn av lokale stenginger av barnehager eller skoler kan til og med 31. desember 2020 bruke omsorgsdager så lenge stengingen varer, også etter at vanlig antall dager er brukt opp. I slike tilfeller skal arbeidstakeren levere en bekreftelse fra barnehagen eller skolen til arbeidsgiver.

Arbeidsgiver

Ved fravær fra 1. januar til og med 12. mars 2020

  • Arbeidsgiver må dekke de 10 første dagene med omsorgspenger, og så kan det søkes om refusjon fra den 11. dagen.

Ved fravær fra 13. mars til og med 30. juni 2020

  • Det er nok at arbeidsgiver har dekket 3 dager. Det betyr at hvis arbeidsgiver har dekket 3 dager siden 1. januar, kan det kreves refusjon for alle dagene arbeidsgiver har utbetalt mellom 13. mars og 30. juni.
  • Antall omsorgsdager som arbeidstakere har rett til dobles.

Ved fravær fra 1. juli til og med 31. desember 2020

  • Arbeidsgiver må igjen dekke 10 dager for kalenderåret 2020. Det betyr at hvis arbeidsgiver allerede har dekket 3 dager for en arbeidstaker så vil det fra 1. juli være 7 dager igjen å dekke før arbeidsgiver kan søke refusjon for utbetalt lønn til arbeidstakeren.
  • Antall omsorgsdager for arbeidstakere nullstilles. Det betyr at de ikke lenger har rett til dobbelt antall dager, men har rett til vanlig antall dager ut kalenderåret. Et eksempel: En person som før korona hadde rett til 10 omsorgsdager, starter på nytt med 10 dager å bruke fra 1. juli 2020.
  • Overføring av dager på grunn av stengt barnehage eller skole som er gjort før 1. juli annulleres. Man kan fremdeles overføre omsorgsdager for perioder som barnehager/skoler har vært eller er stengt etter 1. juli.

Du kan lese mer om omsorgspenger på NAV sine nettsider, bl.a. om hvordan en skal søke refusjon.Sykefravær
Stortinget har vedtatt at arbeidsgivere kun skal betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. I praksis betyr dette at arbeidsgivere kan godta egenmelding for hele den nåværende arbeidsgiverperiode på 16 dager.

Du kan lese mer om refusjon av sykepenger for fravær som skyldes korona på NAV sine nettsider.


Søknad om overtid
Stort frafall av arbeidstakere grunnet sykdom/karantene, vil kunne medføre økt arbeidspress på gjenværende arbeidstakere. I slike tilfeller må virksomheten enten avtale utvidet overtidsarbeid med fagforening eller søke Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet kan maksimalt tillate 25 overtidstimer per uke. Samlet arbeidstid kan likevel ikke overstige 384 timer i løpet av åtte uker.

Søk om utvidet overtidsarbeid

I ekstraordinære situasjoner, åpner arbeidsmiljøloven for unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i kapittel 10. Det må i så tilfelle være arbeid som foretas for å «avverge fare for eller skade på liv eller eiendom». Denne vurderingen må arbeidsgiver selv foreta, og bestemmelsen betinger ingen søknad til Arbeidstilsynet.

xlsxRisikovurdering for anlegg - SjekklistedocxRetningslinjer - CoronavirusdocxPermitteringsvarseldocxPermitteringsvarsel - engelsk pdfCorona-råd for renovasjon, avfallshåndtering og gjenvinningdocxTiltaksplan for arbeidsreiser og pendling (nynorsk)docxTiltaksplan for arbeidsreiser og pendling (bokmål)