Flere politiske og praktiske tiltak i VA-sektoren

30.06.2012
RD111102 Vannrør lekkasje.jpg

Landsmøtet i MEF, som ble avviklet 30. juni 2012 i Alta, mener at en rekke politiske og praktiske tiltak må gjennomføres for VA-sektoren.

Det bør innføres en sektorlov for hele sektoren med ett ansvarlig, overordnet departement. På den måten kan kvaliteten forankres klarere i lovverket og statens kontroll med kommunene bli bedre.

Sektoren bør organiseres i vesentlig større enheter enn i dag, enten ved kommune-sammenslåinger eller ved interkommunalt samarbeid. Dette vil bedre rekrutteringen og kompetansenivået og føre til felles regionale normer. På sikt bør hele landet innføre en felles VA-norm.

Utskiftningstakten for ledningsnettet bør økes til nærmere to prosent for å holde tritt med forfallet og ta igjen etterslepet.

Bakgrunn:
Vann- og avløpsnettet i Norge har en gjenanskaffelsesverdi på ca. 500 mrd. kroner. Nettet er i til dels dårlig teknisk forfatning. Det er anslått av vedlikeholdesetterslepet på VA-ledningsnettet er på minst 150 mrd. kroner. I tillegg til å ta igjen etterslepet, må nettet også mange steder oppgraderes pga. endrede nedbørsmønstre som følge av klimaendringer. Sterk befolkningsvekst i sentrale strøk gir også større belastninger på nettet. Takten for utskiftning av eksisterende ledningsnett lå i 2010 på 0,8 prosent for vannledningsnettet og 0,5 prosent for avløpsnettet. Det gir en nødvendig levetid på henholdsvis 125 og 200 år, noe som er langt over det man kan forvente.

Det er mange og sammensatte årsaker til at tilstanden på VA-nettet har blitt slik den er i dag. 

Kommunene har ansvaret for vann- og avløpstjenestene. Mange steder, særlig i sentrale strøk, er det dannet interkommunale selskaper, men mange kommuner driver også virksomheten alene. Mange kommuner har fortsatt sine egne VA-normer, selv om en betydelig del har gått over til Norsk Vanns norm. Det statlige ansvaret for sektorens tjenester er fordelt på over 10 ulike etater, og det er ikke noe hovedansvarlig departement. Det finnes heller ikke en sektorlov, men en rekke lover og forskrifter som dekker ulike sider av sektoren. Det er lite sammenheng mellom drikkevann og avløp, og statlig ansvarlig organ for overvannshåndtering mangler. Den nåværende organiseringen av sektoren, med mange små kommunale enheter, er en særlig hindring for rekruttering, fordi det skaper svært små fagmiljøer som mange steder består av bare en person. Utdanningsinstitusjonene har også problemer med å skaffe kvalifiserte lærerkrefter.

For mer informasjon, kontakt sjeføkonom Stein Gunnes, tlf 909 86 306.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen