Entreprenørenes ansvar ved sprengning

15.06.2011
RD110615-Sprengning.jpg

Fjellandet Norge byr på utfordringer for så vel entreprenører som byggherrer. Det sprenges mye, og av og til går det galt.

Byggverk, gjenstander og personer påføres skade som følge av sprengningsarbeider. Ansvaret for disse skadene plasseres ofte hos entreprenøren, bergsprengeren, som utførte arbeidsoppdraget.
Ved skader voldt av steinsprut er ansvaret tilnærmet objektivt, dvs uten skyld. Sprengningsarbeider er farlig virksomhet, og den som utfører slik virksomhet er den nærmeste til å svare for konsekvensene når noe går galt. Steinsprut skal ikke forekomme, og når det likevel skjer har ikke tildekkingen vært god nok. Ansvaret for tildekkingen og sprengningen ligger hos bergsprengeren.

Store konsekvenser
Det er vanskeligere å avgjøre om ansvar for rystelsesskader ligger hos bergsprengeren. Hvis hans forhåndsvurdering/risikoanalyse er forsvarlig ut fra oppdragets art, og utførelsen er i henhold til risikoanalysen skal det mye til for å ilegge ham ansvaret.
De økonomiske konsekvensene av et ansvar for sprengningsuhell kan bli store. Entreprenøren kan sikre seg mot disse gjennom å tegne ansvarsforsikringer, noe de aller fleste gjør. Det foreligger ingen generell plikt til å tegne slike dekninger, men avtalene som inngås mellom oppdragsgivere og entreprenører inneholder som regel bestemmelser om forsikring som likevel pålegger en forsikringsplikt.

”Vanlige” vilkår
I en avtale basert på Norsk Standard for bygge- og anleggsbransjen er det krav om at entreprenøren skal tegne ansvarsforsikring på vanlige vilkår for det oppdraget han skal utføre. Her er det viktig å være klar over at en forsikring på ”vanlige vilkår” gjelder for arbeider som utføres frem til en grense på 5 meter fra byggverket/gjenstanden. Skal arbeider utføres innenfor denne grensen gjelder ikke den generelle ansvarsforsikringen for skader som måtte inntreffe der, men da kan (og bør!) man tegne tilleggsforsikring for nettopp denne risikoen. Slike tilleggsforsikringer er som regel kurant å få kjøpt, mot nærmere avtalte betingelser og pris. Forsikringsselskapene krever at entreprenøren sender inn risikoanalysen/sprengningsplanen for oppdraget på forhånd. Fotografier av omgivelsene er en fordel, både for selskapets vurdering av risikoen og prisen, men også som dokumentasjon for tilstanden før arbeidene startes. Ta i betraktning at selskapene trenger et par dager eller så for å kunne gi tilbud.

Fortolkningen
Hvordan fortolkes da denne 5-metersgrensen?
If, som forsikrer svært mange grunnentreprenører, har sagt at ”dersom arbeidene etter planen skal berøre terreng nærmere enn 5 meter fra byggverk/gjenstand…” må det tegnes tilleggsforsikring. Skal man ha bort en knaus som ligger 3 meter fra byggverk/gjenstand og borer 7 meter unna, får man ikke dekket eventuell skade på byggverket på standarddekningen. Oppdraget må derfor tilleggsforsikres.

Utvidet forsikring?
Hvem bør ha slike utvidelser av forsikringen?
Først og fremst den utførende bergsprengeren/entreprenøren, men også hans oppdragsgiver der den utførende er underentreprenør. Selv om hovedentreprenør/totalentreprenør har egen forsikring som omfatter hans ansvar for underentreprenørens skader, gjelder denne forsikringen generelt bare frem til 5 metersgrensen, ikke innenfor. Hoved-/totalentreprenøren kan ha et selvstendig ansvar for en skade selv om utførende også kan være ansvarlig; han kan ha glemt å gi utførende underentreprenør nødvendig info, utførende har kanskje ikke forsikring, eller at forsikringssummen er for liten i forhold til skadens omfang og ellers ikke har midler til å gjøre opp for seg. Kravstiller fremmer erstatningskravet der det er midler å hente, og dette kan havne hos en hoved-/totalentreprenør.
Med andre ord: Sjekk forsikringsavtalene, både egne og engasjerte underentreprenørers.
 

Tekst: John Johnsen, If Skadeforsikring

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte