Eksplosiv styringsgruppe i MEF

10.06.2011
RD110610-Sprengningsbilde1.jpg

For et drøyt år siden opprettet Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) en egen styringsgruppe for sprengningsområdet, med den hovedhensikten å bidra til å profesjonalisere sprengningsbransjen.

Ifølge mandatet for denne (og andre) styringsgrupper underlagt MEFs kompetanseavdeling, skal styringsgruppen:
- Være MEFs faglige organ for ivaretakelse av organisasjonenes og deres medlemmers interesser innenfor fagfeltet sprengning.
- Bistå og gi innspill til høringssvar innenfor gruppens fagfelt.
- Gi innspill på kompetansehevende tiltak.
- Gi innspill på kurs og seminarer.
- Være aktive i forhold til medlemmers oppdateringer innenfor teknologisk utvikling.

Dagliglivets utfordringer
– MEF trenger kompetanse på sprengningsområdet.  Det finnes høy fagkompetanse på dette i mange av våre medlemsbedrifter, og dette drar vi nytte av i styringsgruppen, som består av representanter for MEFs sprengningsbedrifter, sier Frode Andersen, opplæringskonsulent i OKAB Buskerud, Vestfold og Telemark. 
– Vi oppfordrer også alle bedrifter som driver med sprengning til å komme med innspill til oss om problemer og utfordringer de møter i hverdagen. Vi er først og fremst opptatt av det utførende arbeidet ved sprengning; altså dagliglivets utfordringer, og ikke problemstillinger på overordnet nivå. MEF kjører for øvrig ikke noe solo-løp, men gjør dette i nært samarbeid med Bransjerådet for fjellsprengning, som er et viktig kontaktpunkt mellom myndighetene, representert ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og sprengningsbransjen, sier han.

Mer tilsyn
I løpet av det året gruppen har vært operativ, har det kommet frem en rekke saker og temaer som krever videre arbeid.
– Vi arbeider blant annet for å oppnå like konkurransevilkår for hele bransjen. Da er det viktig at DSB fører tilsyn med at reglene etterleves. De aller fleste følger jo reglene, men dersom enkelte bedrifter velger å hoppe over gjerdet der det er lavest og på den måten kan tilby en lavere pris, er det til hele bransjens fordel at det blir oppdaget, slår Andersen fast.
– For å få til et godt og effektivt tilsyn mener vi at DSB bør utvikle en egen tilsynsstrategi. Dessverre er det relativt sjelden våre medlemsbedrifter har tilsynsbesøk. Ett mål er å påvirke ressursfordelingen slik at direktoratet blir tilført mer ressurser til å forvalte sprengningsområdet og føre mer tilsyn. Dette vil igjen bidra til at DSB utvikler sin fagkompetanse på området.

Fornuftige rammebetingelser
– Vi ser også utfordringer i forbindelse med rammebetingelsene for våre medlemsbedrifter, altså når det gjelder regelverk og kompetansekrav som stilles. Myndighetene kommer med pålegg og krav til våre bedrifter, og vi drøfter hvordan dette skal gjennomføres i praksis, fortsetter Andresen.
– Verden går hele tiden framover, og det blir stadig strengere krav i forbindelse med sprengning. Dette er vi selvsagt positive til, men vi er opptatt av å finne praktiske og fornuftige måter å oppfylle disse kravene på. Vi ønsker å påvirke myndighetene slik at vi får så fornuftige rammebetingelser som mulig når det gjelder håndtering av sprengstoff. For at vi skal kunne gi innspill til Bransjerådet for fjellsprengning, må vi vite hva våre medlemmer mener om dette. I den sammenheng er denne gruppen svært nyttig, sier han.
– Videre ønsker vi å se på utfordringer i forbindelse med HMS ved bergsprengning, ikke minst i forhold til omgivelsene når det gjelder rystelser og støv. Oppe til diskusjon er også støvproblematikk for dem som arbeider med sprengning. Er steinstøvet som oppstår helseskadelig? Medlemsbedriftene påpeker at det burde vært jobbet mer med dette, og at det blir sørget for å finne gode løsninger for hvordan man skal sprenge fjell på en best mulig og minst helseskadelig måte.

Sprengningsdagen
Foruten MEFs representanter Frode Andersen og Finn N. Bangsund, består styringsgruppen av Ståle Fyksen fra TT Anlegg AS, Arne Rafdal fra Leonhard Nilsen & Sønner AS, Kristoffer Foss fra Kjell Foss AS og Oddbjørn Røed fra Vestfold Fjellboring.
– Alle bedriftsmedlemmer i styringsgruppen har, eller er i ferd med å oppgradere, sine sprengningssertifikater, som alle må gjøre innen fristen 31. desember neste år. Samtlige sitter på stor kompetanse når det gjelder sprengning, og vi forsøker å ha både en faglig og geografisk sammensetning som gir gruppen solid faglig tyngde, sier Andersen.
– Styringsgruppen er for øvrig også ansvarlig for det faglige innholdet på Sprengningsdagen under de årlige Anleggsdagene, som MEF arrangerer.  Vi tar derfor gjerne imot innspill og forslag fra medlemsbedriftene på temaer som kan være aktuelle å ta opp på Sprengningsdagen i 2012, avslutter han.

RD110610-Styringsgruppe_sprengning.jpg (Bredde 460)
Fra venstre: Oddbjørn Røed – Vestfold Fjellboring AS, Kristoffer Foss – Kjell Foss AS, Arne Rafdal – Leonhard Nilsen & Sønner AS, Ståle Fyksen – TT Anlegg AS, Frode Andersen – MEF, Finn N. Bangsund – MEF.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte