Fokus på vann og avløp i MEF

03.06.2011
MK110603-Vannrør_001.jpg

Kompetanseavdelingen i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) opprettet i 2010 en egen styringsgruppe for vann- og avløpsområdet, med den hensikt å ivareta faglige utfordringer og sørge for kompetanseformidling på feltet. Styringsgruppen har nå kommet frem til noen hovedsaker det skal settes mer fokus på.

Bakgrunnen for opprettelsen av styringsgruppen var en kombinasjon av MEFs egne erfaringer og signaler fra forbundets medlemsbedrifter.  
– Vi opplever at VA-området er forsømt fra myndighetenes side. Myndighetenes ansvar for VA er spredt på en rekke etater og direktorater, og det er derfor en utfordring for oss å finne gode kontaktpunkter hos myndighetene. Vi ønsker å bidra til å få etablert gode samarbeidsarenaer for de ulike aktørene i VA-bransjen. Videre ønsker vi å bidra til å utvikle kompetanse innen VA-faget hos våre medlemsbedrifter. For at vi skal gjøre en god jobb som ivaretar disse behovene for våre medlemmer, mener vi denne styringsgruppen er viktig, sier spesialrådgiver Finn N. Bangsund i MEF.
– Styringsgruppen vil også gi MEF kunnskap om hvilke problemstillinger våre VA-bedrifter støter på i det daglige. Jo mer kjennskap MEF som organisasjon har til medlemmenes behov innen VA-faget, jo mer kan vi som organisasjon bidra med til fordel for våre medlemmer.

Satsingsområde
 – VA er et av satsingsområdene i MEF. Styringsgruppen er ment å være et faglig nettverk innen VA blant medlemsbedriftene i MEF. Vi ønsker å ta opp fagsaker innen VA-faget og saker vedrørende kompetanseheving innen VA-sektoren, som er som er viktige for våre medlemsbedrifter. Dette for å bidra til å sikre at bedriftene er konkurransemessig rustet for å få oppdrag og utføre gode jobber, sier Bangsund.

VA-normen
VA-gruppen består av Jan Hytten og Finn Bangsund fra MEFs administrasjon, samt mellom fem og syv aktuelle fagpersoner fra MEFs medlemsbedrifter. For tiden er dette Martin Kronheim fra Fyllingen Maskin AS, Rolf Aafoskaas fra Rolfs Graving og Planering AS, Christoffer Bruserud fra O&T Wike AS, Karl Henrik Aure fra ACO Anlegg AS og Peer-Chr. Nordby fra Kristian Olimb AS. Etter å ha avholdt noen møter det siste året, har gruppen kommet frem til flere prioriterte saker.
– Én viktig sak er det som omhandler VA-normen. Norsk vann har utarbeidet en standard VA-norm, altså en mal som tilbys alle kommuner, og som det er ønskelig at kommunene benytter seg av. Likevel er det mange kommuner som gjør endringer i denne normen, slik at reglene blir ulike fra kommune til kommune. Dette innebærer at det blir svært utfordrende for våre medlemsbedrifter å ta på seg jobber over kommunegrensene. Vi ønsker derfor å sikre mest mulig like VA-regler i alle kommuner, slik at det blir like forutsetninger for alle bedrifter. Dette vil også bety kostnadsbesparelser både for bedriftene og kommunene, forteller Bangsund.

Aktuelle saker
Av andre saker styringsgruppen har på blokka, nevnes VA-utdanning/ADK, rekruttering, felles arenaer og Anleggsdagene.
– Det er bred enighet om at anleggsutdanningen innen VA må styrkes. Målet er å få inkludert ADK1 som en del av den anleggstekniske utdanningen i videregående skole. Det er også ønskelig med et eget fagbrev på VA. Dersom vi får dette inn i det offentlige skoleverket, vil også rekrutteringen til VA-anleggsarbeid bedre seg, sier opplæringskonsulent i MEF, Jan Hytten.
– Når det gjelder felles arenaer ønsker vi at flere kommuner blir med på de arenaene som allerede finnes, som for eksempel Anleggsdagene. Vi opplever at mange kommuner ikke er så ofte ute i markedet for å se hva som skjer, og dermed får svært begrenset opplæring og oppdatering på VA-området. Styringsgruppen gir innspill til hva som bør være med på VA-delen av Anleggsdagene, og vi ønsker at neste års arrangement i større grad rettes mot bedriftene og er mer håndfast enn hva tilfellet har vært tidligere. Det har for øvrig vært et problem for de mindre bedriftene at sprengningsdagen arrangeres samtidig som VA-dagen, så det foreligger også et forslag om å dele opp dagene, slik at flere kan delta på begge arrangementene.
– Vi oppfordrer våre medlemmer til å kontakte oss om aktuelle problemstillinger innen VA-faget, avslutter han.

VA-styringsgruppe.jpg (Bredde 400)
VA-styringsgruppe: Styringsgruppen består av (fra venstre): Peer-Christian Nordbye (Kristian Olimb AS), Jan Hytten (MEF), Christoffer Bruserud (O.T Wike AS), Rolf Aafoskaas (Rolfs Graving og Planering AS), Martin Kronheim (Fyllingen Maskin AS), Karl Henrik Aure (ACO Anlegg AS) og Finn N. Bangsund (MEF).

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte