Dieselprisen øker: Mindre veg for pengene?

29.04.2011
Trond_Johannesen_2010_alvorlig-b.jpg

Den høye oljeprisen må ikke resultere i redusert aktivitet i anleggssektoren. Og man må åpne for å kunne indeksregulere prisene som legges inn i kontraktene.

– Økte oljepriser betyr at prisen på asfalt og diesel stiger. Dette gir mindre veg for pengene. Det kan igjen føre til at aktiviteten med vegvedlikehold og bygging av nye veger reduseres – om regjeringen ikke legger inn økte bevilgninger i statsbudsjettet framover. Hvis så ikke skjer, betyr dette igjen lavere aktivitet for vår bransje. Det frykter jeg mer enn økte drivstoffpriser, sier administrerende direktør i MEF, Trond Johannesen.

Kritisk å få redusert forfallet
Revidert nasjonalbudsjett, som legges fram 13. mai, bør ta høyde for de økte oljeprisene. Urolighetene i Nord-Afrika har hittil medført ca. 20 milliarder kr mer til den norske statskassen.
– MEF har forventninger om at regjeringen styrker vegbudsjettet i revidert budsjett. Vi har allerede et stort etterslep på vegvedlikeholdet, sier Johannesen. Vi trenger en robust infrastruktur hvor tilgjengelighet og sikkerhet prioriteres. Det er helt nødvendig nå at forfallet reduseres.

Utfordring for bransjen
Dersom en del av satsingen innen vegvedlikehold og bygging av nye veger blir spist opp av økningen i priser på asfalt og drivstoff, gir dette store utfordringer for MEFs medlemmer som til sammen sysselsetter rundt 24.000 mennesker.

Prisøkning inn i kontrakter
Et moment som er viktig for anleggsbransjen, er å kunne ta høyde for prisøkning når vi legger inn anbud og tegner kontrakter.
– I standardkontraktene i offentlige anbudskonkurranser, ligger det inne mulighet for indeksregulering av kontraktssum. De fleste statlige bestillere har valgt å benytte balanserte fremforhandlede norske kontraktsstandarder som generelle kontraktsvilkår. Det vi dessverre ofte opplever er at flere ledende statlige oppdragsgivere i sine anbudskonkurranser krever at enkeltbestemmelser i kontraktsstandarden skal endres eller utgå.

All risiko legges på entreprenøren
Noen har i interne notater lagt til grunn at bestemmelsen om prisregulering kan fravikes for kontrakter med varighet opp til seks måneder. Dette medfører at prisen er fast. Johannesen viser til at daværende statsråd Heidi Grande Røys i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, i rundskriv i 2008 til samtlige etater oppfordrer til å benytte balanserte fremforhandlede kontraktsstandarder uavkortet. Johannesen håper derfor at alle offentlige byggherrer benytter norske kontraktsstandarder uavkortet og uten endringer.
– I dagligvarebutikker er det vanlig å oppjustere prisene på matvarene når prisene på råstoffer som for eksempel sukker og mel øker. Hvorfor skal da ikke vi kunne oppjustere prisene når vi opplever høyere oljepriser som får konsekvenser for oss? Om vi ikke kan gjøre det, betyr det at våre medlemmer får dårligere fortjeneste ved at all risiko legges på entreprenøren.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte