Viktig endring fra Miljødirektoratet

22.10.2019
Anleggsbilde graver dumper.jpg

Ny forskrift om disponering av overskuddsmasser skal utarbeides. I mellomtiden er det ikke nødvendig å søke om annen disponering av masser som ikke er forurenset. Med noen unntak.

Miljødirektoratet har nå publisert endringer i faktaark M-1243, om disponering av jord- og steinmasser som ikke er forurenset.

Miljødirektoratet vil forskriftsregulere disponering av overskuddsmasser av jord og stein som ikke er forurenset – og som ikke gjenvinnes.

I lys av det store antallet infrastrukturprosjekter som for tiden pågår og er planlagt framover – med tilhørende store mengder overskuddsmasser – ser direktoratet behov for å gjøre en ny vurdering av praksis for disponering av overskuddsmasser som ikke er forurenset. Det er derfor funnet grunn til å ta ut de delene av faktaarket som gjelder praktiseringen av § 32 annet ledd.

Miljødirektoratet arbeider nå med en forskriftsregulering av disponering av overskuddsmasser av jord og stein som ikke er forurenset og som ikke gjenvinnes, slik § 32 i forurensningsloven åpner for. Resultatet av en forskrift vil bli mindre behov for enkeltsøknader. En slik forskriftsregulering vil medføre forutsigbarhet for tiltakshavere i tillegg til å redusere arbeidsmengden både for utbyggere og myndigheter. I tiden fremover vil vi prioritere arbeidet med forskriften og annet tverrsektorielt arbeid for å komme fram til hensiktsmessige løsninger for disponering av overskuddsmasser.

Miljødirektoratet opplyser at de har begrenset kapasitet til å behandle søknader om unntak fra § 32 første ledd.

Frem til forskriftsbestemmelsene trer i kraft ser direktoratet ikke behov for søknader om unntak fra § 32 første ledd for annen disponering av jord- og steinmasser som ikke er forurenset, så fremt: 

  • Muligheter for gjenvinning er vurdert,
  • Disponeringen er avklart etter plan- og bygningsloven, og
  • Disponeringen skjer på land, og ikke i sjø eller vassdrag

Miljødirektoratet understreker at det fortsatt må søkes om unntak fra § 32 første ledd når det gjelder utfylling i sjø og vassdrag.

Videre er det slik at dersom en disponering av overskuddsmasser fører til forurensning som kan medføre fare for nevneverdige skader eller ulemper, kreves også tillatelse fra forurensningsmyndigheten etter forurensningsloven § 11 for at disponeringen kan skje lovlig. Det er tiltakshavers ansvar å søke om slik tillatelse.

Hele publikasjonen kan lastes ned her.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte