Tilsynsaksjon med farlig gravearbeid – 13 virksomheter stanset

20.06.2019
Gravemaskin

I mai og første del av juni har Arbeidstilsynet gjennomført 222 tilsyn med grøfting- og gravearbeid. Lignende tilsynsaksjon vil gjennomføres til høsten.

Arbeidstilsynet skriver i en pressemelding at tilsyn med grøfting- og gravearbeid resulterte i at arbeidet ble stanset på 13 arbeidsplasser på grunn av overhengende fare for liv og helse. Videre vurderer Arbeidstilsynet å gi åtte overtredelsesgebyr etter tilsynsaksjonen. Hovedinntrykket er likevel at de fleste virksomhetene som fikk tilsyn i aksjonsperioden jobber godt med sikkerheten.

Høysesong for gravearbeid

På denne tiden av året er det mye gravearbeid, og tilsynsaksjonen er et ledd i Arbeidstilsynets innsats for å redusere skader og ulykker i anleggsbransjen. Typiske funn, som har ført til pålegg i tilsynsaksjonen er: 

 • Virksomhetene har ikke utarbeidet grøfteplaner
 • De har ikke brukt geoteknisk kompetanse i planlegging av gravearbeidet
 • Oppfølging av grøfteplaner er mangelfull
 • Gravemasser er plassert for nær der det er gravd
 • Det er ikke gjort gode nok tiltak for å hindre utrasing av sidevegger i grøft
 • Rømningsveier mangler
 • Det er mangler ved periodisk sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr og maskiner
 • Det er ikke gitt god nok utstyrsspesifikk opplæring
 • HMS-kort mangler

Tiltak for sikkert grøftearbeid

Når det gjøres risikofylt arbeid som grøftegraving, er det viktig at arbeidsgiver skaffer seg god kunnskap om grunnforholdene og planlegger arbeidet slik at ingen blir skadet. Er grøften over to meter dyp, må det utarbeides en grøfteplan. Den skal blant annet omfatte en skriftlig arbeidsinstruks som beskriver hvordan arbeidet skal utføres og hvilke sikkerhetstiltak som må gjøres. Kravet til grøfteplan gjelder uavhengig av kravet om SHA-plan (sikkerhet- helse- og arbeidsmiljøplan).

Dersom grøften eller sjakten har loddrette sider og er dypere enn 2 meter, skal den avstives. Alternativt må grøften ha en annen form for personsikring.

Når grøften er dypere enn 3 meter skal en faglig kvalifisert person dimensjonere og dokumentere avstivningen. Hvis virksomheten selv ikke har slik kompetanse, må den skaffes utenfra.

Gravemassene skal plasseres slik at verken gravemassene, eller massene de blir lagt oppå, raser ut. Massene skal legges minst 1 meter fra sjakt- eller grøftekanten. Grøfter som er dypere enn 1 meter, skal ha én eller flere rømningsveier.

Stans og overtredelsesgebyr

Ved overhengende fare kan Arbeidstilsynet stanse de aktivitetene som er knyttet til faresituasjonen, selv om pålegg ikke er gitt. Eksempler på aktiviteter og forhold som ble stanset under kontrollene er: 

 • Bratte usikrede graveskråninger
 • Ingen rømningsveger fra grøft
 • Gravemasser plassert på grøftekant
 • Geoteknisk kompetanse ikke brukt og dermed tvil om graving er forsvarlig

Arbeidstilsynet skriver at det vil bli gjennomført lignende tilsynsaksjon til høsten.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte