Revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjon

15.05.2019
penger sedler.jpg

Regjeringen la fram forslag til revidert nasjonalbudsjett denne uken. Her er et sammendrag for våre medlemmer. 

Regjeringen mener at den norske økonomien på overordnet nivå er solid. Det er sterk vekst, stadig flere kommer i jobb og den registrerte arbeidsledigheten har ikke vært lavere på ti år.

Bruken av oljeinntektene foreslås økt med 6,8 mrd. kroner enn det som ble lagt til grunn i statsbudsjettet under Stortingets behandling i desember 2018. Økningen skyldes blant annet lavere strukturelle skatte- og avgiftsinntekter og mindreinntekter fra salg av klimakvoter enn tidligere lagt til grunn.

Høyere utgifter bidrar også til å øke det såkalte strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet sammenlignet med saldert budsjett, mens økte utbytteinntekter trekker i motsatt retning.

Revidert nasjonalbudsjett legges frem hvert år, og er en oppdatering av statsbudsjettet som presenteres i oktober foregående år. 

Under følger en oversikt over foreslåtte endringer i revidert nasjonalbudsjett 2019 som kan være av interesse for medlemsbedriftene våre.

Bygg- og anleggsprosjekter

 • Riksveiinvesteringer foreslås økt med 910 mill. kroner. Økningen gjelder blant annet innfrielse av bompengeselskapets forpliktelser på strekningen E134 Dagslett – Linnes (260 mill. kroner)  og planlegging og grunnerverv i prosjektet E18 Lysaker – Ramstadsletta (340 mill. kroner). Det foreslås også en bevilgningsøkning på 190 mill. kroner til andre store investeringsprosjekter under Statens vegvesen, herunder rv. 4 Roa-Gran grense. Økningen skyldes blant annet at merutgiftene i 2018 til E18 Lysaker-Ramstadsletta ble dekket gjennom en redusert avsetning til andre prosjekter, som derfor har økt behov i 2019.

 • Regjeringen foreslår å redusere budsjettposten til skredsikring av riksveier med 180 mill. kroner. Dette på grunn av konflikt om sluttoppgjør på prosjektet E6 Indre Nordnes-Skardalen, og at dette ikke vil bli utbetalt i 2019, og omdisponering av midler på grunn av merutgifter i 2018.

 • Regjeringen foreslår å redusere budsjettposten knyttet til OPS-prosjektene tunnelutbedring på E39 Klett-Bårdshaug i Trøndelag med og rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet med 430 mill. kroner. Grunnen til at denne posten reduseres er  mindre ressursbehov enn tidligere antatt.

 • Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til planleggingen av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 med 511 mill. kroner. Grunnen til dette er at arbeidet med reguleringsplan har tatt lengre tid enn antatt og planlagte aktiviteter som grunnerverv mm kan igangsettes.

 • Økt jernbanevedlikehold og investeringer i programområder og tiltak 351 mill. kroner. Dette foreslås i hovedsak til vedlikehold og mindre investeringstiltakor jernbanen foreslås det å øke bevilgningene til vedlikehold og mindre investeringstiltak. Tiltakene legger til rette for økt kapasitet og bedre punktlighet. Midlene overføres fra planlegging til vedlikehold, da planprosesser er blitt forsinket.

Skatter, avgifter og pensjon

 • Regjeringen nedbetaler bompengegjeld på 200 mill. kroner knyttet til de fylkeskommunale veiprosjektene fv. 544 Halsnøysambandet i Hordaland, fv. 17 Tverlandet-Godøystraumen i Nordland og Listerpakken i Vest-Agder.

 • Regjeringen foreslår endringer i skattebetalingsloven som innebærer at det ikke skal beregnes rentetillegg på restskatt som betales innen 31.5 i skattefastsettingsåret. Endringen tar til å gjelde 1.1.2020.

Andre

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Enova med 50 mill. kroner. Midlene skal prioriteres til tiltak for å redusere utslipp i ikke-kvotepliktig sektor, herunder støtte til nullutslippsteknologi innen næringstransport.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) med 1 mill. kroner. Bakgrunnen for dette er å få ned saksbehandlingstiden i klagesaker som i dag er omtrent ett år.

Kommuneproposisjonen

Samtidig som regjeringen fremla forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2019, la den også frem forslag til kommuneproposisjonen for 2020. Denne saken forklarer hvilke økonomiske rammer kommunene og fylkeskommunene for i 2020. I tillegg foreslås også oppgaver som skal overføres til kommunen og fylkeskommunen du bor i det neste året.

Hovedsaken for de som jobber i kommunesektoren er at det foreslås en vekst i de såkalt frie inntektene, det vil si rammetilskudd og skatteinntekter, på mellom 1-2 mrd. kroner. Disse inntektene utgjør om lag 73 prosent av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er midler kommunene og fylkeskommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

2020 blir et krevende år for kommunesektoren som følge av at antallet kommuner reduseres fra dagens 422 til 356 fra og med 1.1.2020. Hver tredje innbygger i landet bor i en «ny» kommune fra og med årsskiftet. I tillegg reduseres antallet fylkeskommuner fra 18 til 11 på samme tidspunkt.

Hovedpoenger fra proposisjonen som er relevante for medlemsbedriftene våre

 • Kommunesektorens frie inntekter får en vekst på 1-2 mrd. kroner

 • Befolkningsnedgang i flere kommuner, samt aldring vil bli en utfordring for disse kommunene. Regjeringen mener dette vil synliggjøre behovet for flere kommunesammenslåinger utover de som allerede er planlagt

 • Rekruttering til kommunesektorens tjenester er stedvis svært problematisk. De minste kommunene opplever at det blir mer og mer krevende å få rekruttert fagpersonell, noe som kan forsinke kommunale prosjekter og planlegging

 • Regjeringen forventer kommunalt fokus på klimautfordringer og samfunnssikkerhet i planleggings- og byggesaksbehandling. Staten har fremlagt nye statlige planretningslinjer som skal inn i kommunal planlegging.

  • Det er foretatt endringer i plan- og bygningsloven for håndtering av overvann i arealplanleggingen

  • Regjeringen vil i statsbudsjettet 2020 foreslå å avvikle en del tilskudd kommuner og fylkeskommuner i dag får. Disse tilskuddene vil bli innlemmet i rammetilskuddet. Dette innbefatter følgende tilskudd som er MEF-relevante:
   • Tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med spesielle behov (i 2019 utgjør dette tilskuddet 62,9 mill. kroner)

   • Tilskudd til karriereveiledning (i 2019 utgjør dette tilskuddet 34,5 mill. kroner)

   • Tilskudd til skredsikring av fylkesveier (i 2019 utgjør dette tilskuddet 776,9 mill. kroner)

   • Tilskudd til gang- og sykkelveier (i 2019 utgjør dette tilskuddet 78,5 mill. kroner)

   • Regjeringen foreslår harmonisering av eiendomsskattesatser i forbindelse med kommunesammenslåingene. Dette innebærer at satsene for næringseiendom kan økes med 2 promilleenheter per år i en tre års overgangsperiode

   • Overføring av oppgaver fra Statens vegvesen (sams vegadministrasjon) gjennomføres 1.1.2020. Fylkeskommunene vil få overført budsjettmidler til det antall ansatte de faktisk får overført fra Statens vegvesen, og der Statens vegvesen dekker lønnskostnader mv. i dag.

   • Regjeringen foreslår nye kostnadsnøkler for fylkeskommunene. Dette innebærer blant annet at fylkeskommunene får tildelt midler som vektlegger søkere til læreplass, noe som er nytt og kommer i tillegg til at utdanninger som koster mer enn studiespesialisering, i teorien, skal styrke yrkesfaglige utdanninger.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte