Statsbudsjettet for 2019

08.10.2018
RD111020 Stortinget.jpg

Her har vi samlet de viktigste budsjettnyhetene for MEF-bedriftene.

Budsjettnyhetene er ordnet etter tema i alfabetisk rekkefølge.

Arbeidslivskriminalitet

Regjeringen øker bevilgningene til bekjempelse av arbeidslivskriminalitet med 20 mill. kroner i sitt forslag til statsbudsjett for 2019. Pengene foreslås fordelt på følgende måte: 

 • 10 mill. kroner til tiltak på sentrene mot arbeidslivskriminalitet (Akrim-sentrene) for bedre å treffe regionale behov
  • Politiet får litt over halvparten av midlene (5,2 mill. kr)
  • Arbeidstilsynet får om lag 4,4 mill. kroner
 • 10 mill. kroner i teknologistøtte
 • Det er satt ned arbeidsgrupper med representanter fra politi, påtalemakt, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Nav og Tolletaten som skal arbeide med ulike sider av a-krimproblematikk. Blant annet ses det på om regelverket er tilstrekkelig og om reaksjonene fra det offentlige er gode nok til å motvirke denne formen for kriminalitet
 • Det skal etableres en taps- og verifikasjonstjeneste for å kontrollere ID-dokument, noe som av regjeringen betraktes som et betydningsfullt tiltak mot arbeidslivskriminalitet og annen økonomisk kriminalitet

Avgifter

 • Avgiftene på anleggsdiesel (CO2-avgift og grunnavgift på mineralolje) prisjusteres med 1,4 prosent til sammen. Dette utgjør en økning på 4 øre pr. liter.
 • Avskrivningssatsen for personbiler og maskiner (saldogruppe d) holdes uendret på 20 prosent.

Flom- og skredforebygging

Regjeringen foreslår å bevilge 349 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som skal gå til forebygging av flom- og skredskader. I tillegg foreslås det 45 mill. kroner til skredsikring i Longyearbyen over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett.

Fylkesvei

 • Innenfor rammen av fylkeskommunenes frie inntekter foreslås det at midlene som gis med en særskilt fordeling til opprusting og fornying av fylkesveinettet, økes med 100 mill. kroner. Utover det holdes fylkeskommunenes frie inntekter i 2019 reelt uendret sammenliknet med 2018.
 • For 2019 settes det av 25 millioner kroner til en tilskuddsordning som skal redusere flaskehalser for tømmervogntog på fylkesveinettet.

Klima- og miljøtiltak

 • Regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett å tilføre over tre milliarder kroner til Enova, noe som er en økning på 344 mill. kroner fra i år. Økningen skal gå til utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor (som anleggs- og transportbransjen inngår som en del av).
 • Det bevilges 10 mill. kroner ekstra til reduksjon av marin forsøpling og spredning av mikroplast.
 • Når det gjelder CO2-fond for næringstransport, som MEF og en rekke andre organisasjoner har tatt til orde for, vises det i statsbudsjettet hovedsakelig til at næringslivet og Klima- og miljødepartementet har en pågående prosess med drøftinger om etablering av et slikt fond. I budsjettdokumentet argumenteres det for at fondet bør administreres av Enova. Næringslivet på sin side har etterspurt en modell der det blir gitt avgiftsfritak for CO2-avgiften og det opprettes et privat CO2-fond.

KOFA

Budsjett til Klagenemndssekretariatet, som blant annet betjener Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), skal i 2019 økes med 6,8 prosent – Til om lag 22 mill. kroner.

Mineralnæringen

 • Driftsbevilgningen til Direktoratet for mineralforvaltning foreslås økt med om lag 6,8 mill. kroner i 2019. Bevilgningsøkningen skal blant annet gå til å korte ned saksbehandlingstiden for oppfølging av konsesjonssøknader.
 • Regjeringen foreslår å gi 10 mill. kroner mer til Norges geologiske undersøkelse (NGU) for å øke kartleggingen av mineralressurser. 

Permitteringsregelverket
Regjeringen foreslår at maksimal periode med fritak fra lønnsplikt under permittering reduseres fra 49 til 26 uker fra 1. januar 2019. Samtidig faller arbeidsgiverperiode II bort. Forslaget vil redusere dagpengebevilgningen i 2019. 

Samferdsel

Regjeringen foreslår å bevilge 73,1 milliarder kroner til samferdsel. Dette er en økning på 5,4 milliarder kroner (7,9 prosent) fra nivået i 2018:

 • 37,1 mrd. kroner skal gå til veiformål.
 • 26,4 mrd. skal gå til jernbaneformål.

Andre aktuelle punkter i budsjettet til Samferdselsdepartementet: 

 • Regjeringen har konkludert med at den delen av sams veiadministrasjon som gjelder fylkesveiene, i sin helhet overføres til fylkeskommunene. En forutsetning for overføringen er at det blir 11 fylker. Regjeringen tar sikte på at overføringen skjer 1. januar 2020 eller senest 1. januar 2021.

 • Regjeringen skal i 2019 gjøre ferdig en handlingsplan for å legge om til fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren.

 • Samferdselsdepartementet vil gi Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen et felles felles oppdrag om å utarbeide et grunnlagsmateriale for rullering av Nasjonal transportplan. Kartlegging av viktige eksportveier på fylkes- og riksveiene, og vurdering av tiltak for opprusting, vil være en del av dette oppdraget.

Skatt

 • Skatt på alminnelig inntekt reduseres for personer og selskaper. Fra 23 prosent i 2018 til 22 prosent i 2019.
 • Verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler (inkl. næringseiendom) økes fra 20 prosent i 2018 til 25 prosent i 2019.
 • Bunnfradraget i formuesskatten heves til 1,5 mill. kroner

Skogbruk

Regjeringen fortsetter å videreføre ordningen med tilskudd til verdiskapningstiltak i skogbruket i 2019 på samme nivå som i 2018.

Små og mellomstore bedrifter

Regjeringen tar sikte på å legge frem en strategi for små og mellomstore bedrifter før sommeren 2019.

Utdanning og yrkesfag

 • Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner til nye tiltak for yrkesfagene:
  • 13 mill. kroner går til faget yrkesfaglig fordypning.
  • 12 mill. kroner til etterutdanning innen yrkesfagene og prøvenemndene.
  • 5 mill. kroner til forskning.
 • Budsjettet til fagskolene øker med 11,7 prosent – Fra om lag 687 millioner kroner i saldert budsjett for 2018 til ca. 767 mill. kroner i 2019.
 • Tilskuddet til landslinjene øker til ca. 231 mill. kroner i 2019 – En økning på 3,9 prosent.

Vann og avløp

Regjeringen lover følgende:

 • Det skal fremmes forslag til en norsk modell for et program for teknologiutvikling i vannbransjen
 • Mattilsynet blir bedt om å prioritere tilsyn og bruke strengere virkemidler overfor kommuner og vannverk som ikke oppfyller regelverket, blant annet ny drikkevannsforskrift
 • Forslag til Stortinget om endringer i plan- og bygningsloven i forhold til overvann og i tråd med Overvannsutvalgets utredning, NOU 2015:16. Sak om den alminnelige delen og plandelen i plan- og bygningsloven kommer allerede i høst. Endringsforslag i byggesaksdelen er også under utarbeidelse og skal komme i 2020.


Kontaktperson MEF:
Håvard Almås
Kommunikasjonssjef
Tlf: 976 83 831
E-post: havard.almas@mef.no

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte