Uklart fra Støre

04.10.2018
Julie M. Brodtkorb. Foto Runar Daler.jpg

Arbeiderpartiet rygger inn i fremtiden når de blankt avviser næringslivets bidrag til offentlig sektor, skriver MEFs Julie Brodtkorb i Finansavisen.

Innlegget sto først på trykk i Finansavisen 4. oktober.

Det er ikke lett å bli klok på Ap-leder Jonas Gahr Støres syn på næringslivet. Nylig uttalte han at kamp mot private tjenesteytere blir en fanesak for Arbeiderpartiet foran neste kommunevalg. Samtidig er hans bruk av private helse- og skoletjenester behørig omtalt i media. Paradoksene står i kø.

Arbeiderpartiet og LO har gjort det klart at de har vil gjøre det vanskeligere for private aktører å tilby sine tjenester til offentlig sektor. Vi får anta at Arbeiderpartiets linjeskift de siste uker først og fremst handler om å spisse noen tydelige budskap frem mot kommunevalget i 2019.

Historisk sett har Arbeiderpartiet hatt et nøkternt og samlende syn på offentlig sektor: Klar og tydelig styring, der det offentlige utfører mange av oppgavene selv, men et syn på private aktører som et supplement og en nødvendighet. De seneste signalene fra Ap og LO gir bud om en dreining bort fra en modell som har tjent landet godt.

Det er synd. Norge står foran betydelige omstillinger. Det er avgjørende viktig å stimulere til at private næringsaktører kan bidra med nye ideer og initiativer. Når Støre tar til orde for at renovasjonsoppgaver bør bli utført av kommunalt ansatte, hopper han bukk over at vi har et stort antall renovasjonsbedrifter landet rundt som kan løse disse oppgavene på en svært god måte.

Disse bedriftene kan levere tjenester av høy kvalitet til innbyggerne, spare kommunene for kostnader og sørge for nytenkning i måten vi håndterer avfall på. Dette er seriøse aktører som daglig bidrar til fellesskapet gjennom å sysselsette ansatte og betale skatt. Hvorfor skal disse stenges ute?

Offentlige innkjøp utgjorde i 2016 om lag 500 milliarder kroner. Ut fra det kan vi trekke to viktige slutninger. For det første: private bedrifter spiller en helt avgjørende rolle i offentlig tjenesteyting. Videre forteller tallet oss at den store majoriteten av offentlige innkjøp i Norge møter de krav og forventninger som oppdragsgiverne og innbyggerne stiller. Hadde det motsatte vært tilfellet, ville samfunnet ha stoppet opp.

Så er det dessverre slik at de negative eksemplene ofte får størst oppmerksomhet. I fjor fikk konkurser i private avfallsselskaper, som blant annet rammet Oslo, mye medieomtale. Selv om slike utfall ikke er ønskelige, er de i enkelte tilfeller uunngåelige. Bedriftene bærer selvsagt sin del av ansvaret. Samtidig er det viktig å se på de bakenforliggende årsakene, som blant annet handler om at offentlige oppdragsgivere og private leverandører må finne bedre innkjøps- og samarbeidsmodeller.

Dårlige offentlige innkjøp resulterer i dårlige tjenester. Dette bør ikke overraske noen. Det er imidlertid ikke et argument for at renovasjonsoppgaver kun skal utføres av kommunalt ansatte. I mange kommuner har konkurranseutsatt renovasjon over tid resultert i gode og effektive tjenester til en pris som har gitt kommunen ledige ressurser til annen tjenesteproduksjon. De nordiske konkurransemyndighetene konkluderte i 2016 med at avfallshåndtering er en tjeneste som blir bedre ved bred og sunn konkurranse.

Det å blankt avvise bidragene fra private aktører vil være å rygge inn i fremtiden. Målsettingen bør i stedet være at offentlig sektor og bedriftene i fellesskap finner gode løsninger på oppgavene som skal løses. Til det beste for innbyggerne.

Julie Brodtkorb
Administrerende direktør
MEF

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte