Milliardkrangler i anleggsbransjen

13.04.2018
Julie M. Brodtkorb. Foto Runar Daler.jpg

Konflikter mellom entreprenør og byggherre er igjen et hett tema. Står vi på stedet hvil?

Denne kronikken av MEFs adm. dir. Julie Brodtkorb sto først på trykk i Byggeindustrien nr. 6 – 2018.
Foto: Runar Daler, Anleggsmaskinen

En gjennomgang nylig foretatt av NRK viser at entreprenører mener å ha 2,5 mrd. kroner utestående hos statlige byggherrer. Statens vegvesen alene har blitt saksøkt over 30 ganger de siste årene av entreprenører som mener staten skylder dem penger. Det er opplagt at bransjen må ta grep for å styre utviklingen i en mer positiv retning.

Konflikter mellom entreprenør og offentlige byggherrer er langt ifra en ny problemstilling. Diskusjonen blusser opp når entreprenører står i fare for å gå over ende som følge av tilbakeholdelse av sluttoppgjør eller når en byggherre blir saksøkt for millionbeløp. For å finne løsninger må vi ha en klar forståelse av problemet.

Vi er alle tjent med en faktabasert tilnærming til debatten. MEF er derfor nå i gang med å kartlegge omfanget av konflikter blant våre over 2.000 medlemsbedrifter. De foreløpige funnene fra en medlemsundersøkelse viser blant annet at et flertall av svarbedriftene (59 prosent) har opplevd «uenighet/tvist omkring oppgjør og betaling av faktura det siste året». MEF vil undersøke tallene nærmere i tiden som kommer. Vi har imidlertid noen teorier for hvorfor uenighet av denne typen oppstår.

Inntrykket er at oppdragsgivere over tid i økende grad har gått bort fra de kontraktsstandardene som bransjen selv har avtalt seg frem til. I stedet inkluderes det bestemmelser som favoriserer den ene parten. Det synes dessverre å ha utviklet seg en kultur i bransjen der aktørene er opptatt av å overføre risiko eller skjule den, i stedet for at den blir tydelig plassert før kontrakt inngås. Dette gjør det vanskelig å prise risikoen, noe som i neste omgang blir en kilde til uenighet om oppgjør.

Den såkalte «hoppeplikten» er en annen het potet i bransjen om dagen. Plikten er gitt i kontraktsstandarden og innebærer at entreprenøren må videreføre arbeidet til tross for tvist eller uenighet med byggherren. Dette forhindrer entreprenøren fra å benytte stans i arbeidet som virkemiddel for å få gjennom krav. I verste fall kan entreprenøren havne i en situasjon der arbeidet fortsetter, mens utbetaling fra byggherre utsettes til sluttoppgjøret fordi kravet er omtvistet. Det er lett å forstå hvilken likviditetsskvis dette kan medføre for bedriften.

På begge de ovennevnte områdene må oppdragsgiverne gå i seg selv. Statens vegvesen og andre offentlige bestillere har som oppgave å forvalte skattepengene våre på best mulig måte. Det er et oppdrag jeg har stor respekt for. Samtidig må oppdragsgiversiden være bevisst på at tvister og konflikter kan få svært alvorlige konsekvenser for bedriftene som er involvert.

Jeg har i løpet av de siste månedene besøkt entreprenører over hele landet. Flere har fortalt om hvordan tilbakeholdelse av oppgjør fra offentlige oppdragsgivere har ført bedriften ut i økonomisk uføre. I verste fall blir resultatet at viktige distriktsarbeidsplasser går tapt, og at offentlige oppdragsgivere blir en tilbyder fattigere. Det er ikke en utvikling jeg tror noen av partene ønsker seg.

Leverandørsiden må også ta grep. Generelt er det fortsatt behov for å øke kontraktskompetansen blant entreprenørene. Det vil øke muligheten for at «kontraktsfeller» blir avdekket i forkant, i tillegg til å styrke entreprenørens forhandlingsposisjon under prosjektgjennomføringen. Videre må leverandørsiden bli bedre på å dokumentere endringer og oversende endringsmeldinger fortløpende i arbeidsprosessen.

Hvilke målsettinger bør vi ha når det gjelder konflikter? Det er etter min mening naivt å operere med en nullvisjon for anleggsbransjen på dette området. Tvister mellom kontraktsparter vil oppstå i vår bransje som i øvrige deler av norsk næringsliv. Jeg er imidlertid overbevist om at oppdragsgiver- og leverandørsiden i fellesskap kan finne gode løsninger, da begge parter har så mye å tjene på en positiv utvikling. Hver krone spart betyr mer infrastruktur for pengene og økte muligheter for bedriftene til å utvikle egen virksomhet. De eneste som vil tape på en mer samarbeidsvillig anleggsbransje er entrepriseadvokatene.

Julie Brodtkorb
Administrerende direktør
MEF

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte