Statsbudsjettet 2018: Hadde forventet mer av regjeringen

12.10.2017
12.10.17 Statsbudsjettet 2018 ingress.jpg

Regjeringen øker bevilgningene til vei, men Statsbudsjett for 2018 gir likevel en underdekning sett opp imot Nasjonal transportplan. Her kan du lese en oppsummering på de viktigste sakene for våre bransjer.

– Anleggsentreprenører over hele landet har rustet seg for aktivitetsvekst. Da er det uheldig at vi kommer skjevt ut allerede i første år av ny NTP. Her står regjeringen i fare for å skape problemer for seg selv. For å kunne hente inn denne underdekningen må regjeringen årlig øke bevilgningene til veiformål med en halv milliard kroner over årsgjennomsnittet som er skissert i transportplanen. Anleggsbransjen er klar for å ta fatt på satsingen, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Her er de viktigste sakene for MEF-medlemmer og våre bransjer.

Saken oppdateres utover dagen.

Overordnet om budsjettrammen
Regjeringen legger opp til et nøytralt statsbudsjett i 2018. Bruken av oljeinntekter øker reelt med 6 mrd. kroner og utgjør 2,9 prosent av Oljefondet (Statens pensjonsfond utland).

Samferdsel
Det foreslås å bevilge 37,7 mrd. kroner til veiformål i statsbudsjettet for 2018 (inkl. Nye Veier og tilskudd til fylkesveier). Dette er en økning på 1,8 mrd. kr fra saldert budsjett 2017.

Bevilgningene i statsbudsjett 2018 ligger 2,6 mrd. kr under årlig gjennomsnitt for NTP 2018-2023 (NTP første seks år), og 6,9 mrd. kr under årlig gjennomsnitt for 2018-2023. Denne underbudsjetteringen tilsier at det bevilgningene må økes med 500 mill. kr for hvert kommende år i denne seksårsperioden.

Bevilgningene til Nye Veier ligger på årsgjennomsnittet for NTP 2018-2023 (5,3 mrd. kroner). Bevilgningene til «Tilskudd til fylkesveier» videreføres fra saldert budsjett 2017 med 1,6 mrd. kroner. Dette er 300 mill. kroner over årsgjennomsnittet i rammen for NTP 2018-2023.

Skatt
Regjeringen skatte- og avgiftslettelser på til sammen 3 mrd. kroner, med bokført virkning på 0,7 mrd. kroner i budsjettåret.

Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres fra 24 prosent til 23 prosent både for selskap og personer.

Verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler i formuesskatten økes fra 10 prosent til 20 prosent. Endringen utgjør 765 mill. kr påløpt. Bokført virkning i 2018 er 610 mill. kr.

Regjeringen ønsker fritak for eiendomsskatt på produksjonsutstyr, med en overgangsordning på fem år.

Dieselavgift
Avgiftene for anleggsdiesel (CO2-avgift og grunnavgift) inflasjonsjusteres med 1,7 prosent. Dette gir en avgiftsøkning på 4 øre pr. liter.

Skogbruk
Regjeringen foreslår å bevilge 92 mrd. kroner til infrastrukturtiltak i skogbruket (tilskudd til skogsbilveier).

Regjeringen foreslår å fjerne kravet om MVA-registrering av de minste skogeiendommene hvilket innebærer en reell forenkling. Grenseverdien er nå satt til en nyttbar tilvekst på eiendommen på 100 m3.

Yrkesfag og fagskole
Det bevilges 40 mill. kroner til styrking av yrkesfagene. Midlene skal blant annet gå til rekruttering av nye lærebedrifter og hospiteringsordninga for yrkesfagelever.

Modernisering og forenkling
Regjeringen bevilger 55 mill. kroner til modernisering av Altinn. Regjeringen ønsker med dette å legge til rette for at offentlige etater kan bygge mer effektive og brukervennlige tjenester.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte