Advarer mot EU-forslag

05.09.2017
Skogsmaskin foto Runar Daler.jpg

Verdikjeden Skog og Tre ber regjeringen arbeide for et regelverk som legger til rette for økt bruk av biomasse fra skog innenfor bærekraftige rammer.

EU-kommisjonens forslag til felles gjennomføring av klimaforpliktelsene i Paris-avtalen innebærer en forpliktelse om nullutslipp fra skog og arealbruk (LULUCF-sektoren). Med et årlig nettoopptak i Norge på 25-30 mill. tonn CO² fra LULUCF, burde dette i utgangspunktet ikke være problematisk.

De regneregler som EU-kommisjonen har foreslått for opptak og utslipp i sektoren fører imidlertid til at dette nettoopptaket blir gjort om til et utslipp. For å oppfylle forpliktelsen må derfor Norge enten begrense hogsten, øke sine forpliktelser i ikke-kvotepliktig sektor, eller kjøpe «skogkreditter» fra andre land.

Med dette som bakgrunn oppfordrer Verdikjeden Skog og Tre i brev regjeringen til å arbeide for et regelverk som legger forholdene til rette for økt uttak og bruk av biomasse fra skog innenfor bærekraftige rammer. Brevet er adressert til statsministeren, klima- og miljøministeren, landbruks- og matministeren og finansministeren.

Regjeringen og Stortinget har tidligere vært tydelige på at de ønsker å legge forholdene til rette for å utnytte muligheten for økt avvirkning og økt bruk av trevirke. Det vil da være selvmotsigende hvis Norge ikke nå tar klar avstand fra EU-kommisjonens forslag. Norge kan ikke støtte et regelverk som hindrer den mobilisering av biomasse som må til for å løse klimautfordringen.

Verdikjeden Skog og Tre består av følgende organisasjoner: Treindustrien, Treforedlingsindustriens Bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Fellesforbundet, Norges Skogeierforbund, Norskog, og NoBio. Hensikten med samarbeidet er å bidra til å styrke produktiviteten i verdikjeden og sikre næringen konkurransedyktige rammevilkår.

Se vedlegget for å lese brevet i sin helhet.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte