Forsterket innsats mot arbeidslivskriminalitet

14.02.2017
Arbeidslivskriminalitet.JPG

Arbeidslivskriminaliteten er blitt grovere og mer sammensatt. Nå er det lagt fram en ny strategi for å få bukt med de kriminelle aktørene.

– Arbeidslivskriminalitet er et stort samfunnsproblem og det er viktig for oss å bekjempe ulovlig virksomhet med målrettede tiltak og bedre verktøy. Vi forsterker derfor innsatsen for å få bukt med de kriminelle aktørene i arbeidslivet, sier statsminister Erna Solberg.           

Kriminalitet i arbeidslivet er en økende utfordring som medfører alvorlige konsekvenser for berørte arbeidstakere, virksomheter og samfunnet for øvrig. Skal vi ha et godt og seriøst arbeidsliv i Norge, må arbeidslivets spilleregler følges og arbeidslivskriminalitet forhindres og bekjempes.

Ny strategi ønskes velkommen

Regjeringens reviderte strategi ønskes velkommen av MEF.

- Revideringen er et resultat av flere forhold, bl.a. som en oppfølging av Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av Arbeidstilsynets og politiets innsats mot arbeidslivskriminalitet. Evalueringen av regjeringens arbeid i forbindelse med den opprinnelige strategien fra 2015 som er utført av Samfunnsøkonomisk Analyse AS er også et viktig bidrag til en «hands on» strategi fra regjeringen, forteller sjeføkonom i MEF, Stein Gunnes.

Sjeføkonom Stein Gunnes i MEF

Samarbeidet med partene i arbeidslivet er en viktig forankring mot forebygging av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. MEF vil følge det videre arbeidet nøye, ikke minst gjennom byggenæringens seriøsitetsforum der MEF er med.

- Det er bra med økte ressurser til A-krimsenterne og at det legges opp til en enklere samkjøring og samarbeid mellom politi, arbeidstilsyn, skatteetat, NAV og tolletaten. Vi er også svært positive til opprettelsen av næringslivskontakter i politiet og politiets ambisjoner om at alle politidistrikter skal være dekket i løpet av 2017, sier Gunnes.

En svært viktig del av arbeidet videre er gjennomgangen av ulike sider ved innleie av arbeidskraft. MEF vil særlig følge opp i forhold til «skallselskaper» og bruk av selvstendige kontraktører. I den grad slike forhold får utvikle seg, vil det undergrave lønnsdannelsen, kompetanseutviklingen og sysselsettingen i anleggsbransjen i tillegg til undergraving av skattesystemet.

Les mer om den forsterkede innsatsen på regjeringen.no.

 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte