Bli medlem

Som medlemmer i forbundet kan opptas bedrifter, herunder enmannsbedrifter, som driver anleggsentreprenørvirksomhet og/eller beslektet virksomhet.

Som beslektet virksomhet regnes:

A. Utleie av anleggs- og jordbruksmaskiner, hovedsakelig med fører
B. Uttak og bearbeiding av stein-, pukk- og grusmaterialer for salg
C. Transport og forflytning av anleggsmaskiner
D. Gjenvinning og avfallshåndtering
E. Kranarbeid
F. Brønn- og annen spesialboring
G. Mudringsarbeid
H. Pele- og spuntarbeid
I. Anleggsgartnerarbeid
J. Skogsentreprenørarbeid
K. Asfaltarbeid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre foretak som ikke omfattes av bokstavene a til k, kan opptas som medlem dersom det kan dokumenteres at foretaket driver virksomhet som har en naturlig tilknytning til anleggsentreprenørvirksomhet eller beslektet virksomhet.

Opptak av medlemmer

 • Opptak av medlemmer og honnørmedlemmer skjer etter søknad på fastsatt skjema.
 • Søknad avgjøres av forbundets hovedstyre på fritt grunnlag etter skriftlig, begrunnet tilråding av styret i den avdeling søkeren sogner til.
 • Hovedstyret kan gi nærmere retningslinjer for fremgangsmåten og behandlingsmåten ved lokal behandling av medlemssøknader.
 • Hovedstyret kan bl.a. avslå søknaden dersom medeiere eller ansatte i ledende stilling hos søkeren er/eller har vært underlagt konkursbehandling.
 • Søkere må dokumentere å ha drevet i bransjen i minst to år sammenhengende på det tidspunkt søknad leveres, og må kunne vise til kvalifiserende praksis.
 • Søkere må på det tidspunkt søknaden leveres dokumentere at selskapet er registrert i Enhetsregisteret og tildelt organisasjonsnummer.
 • Søkere må på det tidspunkt søknaden leveres dokumentere at foretaket oppfyller krav til internkontroll fastsatt ved forskrift.
 • Hovedstyret kan fravike kravet til to års drift og internkontroll når vektige grunner finnes å foreligge.
 • Søkere skal på det tidspunkt søknaden leveres dokumentere at foretaket er àjour med skatter og avgifter ved fremleggelse av skatteattest (RF 1316).
 • Avslag på søknad kan påklages til forbundets representantskap.
 • Medlemskap i Maskinentreprenørenes Forbund medfører automatisk medlemskap i MEF Service AS.


Honnørmedlemskap

Norsk statsborger som ikke selv driver eller er ansatt i virksomhet som angitt i pkt. 5, men som har hatt eller har en særlig tilknytning til Maskinentreprenørenes Forbund, kan opptas som honnørmedlem.
Honnørmedlem har ikke stemmerett i forbundets anliggender og kan ikke inneha tillitsverv i forbundet.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte