Vedtekter for Maskinentreprenørenes Forbund

Vedtatt på landsmøtet 30. juni 2012.


MEFs etiske regler:
MEFs etiske regler er ikke en del av MEFs vedtekter, men har til hensikt å angi rammer for hva som er akseptabel forretningsdrift og bidra til å heve bransjens seriøsitet og omdømme i samfunnet. Les MEFs etiske regler her.

1. Organisasjon

Forbundet er en bransje-/arbeidsgiverorganisasjon for anleggs-, miljø- og maskinentreprenører i Norge.

2. Navn
Organisasjonens navn er Maskinentreprenørenes Forbund.

3. Lokalisering
Forbundet har hovedkontor i Oslo, hvor forbundet har verneting.
Forbundet har 20 avdelinger, 1 for hvert fylke, med unntak av Oslo, Akershus, Aust-Agder, Vest-Agder og 1 for hver fagavdeling: Skog, Brønn- og spesialborere, Gjenvinning og avfallshåndtering.

4. Formål
Forbundets formål er å fremme bransjenes faglige, økonomiske, næringspolitiske og ideelle interesser. Herunder skal forbundet ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidstakerne og deres organisasjoner.

5. Medlemskap
Som medlemmer i forbundet kan opptas bedrifter, herunder enmannsbedrifter, som driver anleggsentreprenørvirksomhet og/eller beslektet virksomhet.

Som beslektet virksomhet regnes:
a. Utleie av anleggs- og jordbruksmaskiner,
hovedsakelig med fører.
b. Uttak og bearbeiding av stein-, pukk- og grusmaterialer for salg.
c. Transport og forflytning av anleggsmaskiner.
d. Gjenvinning og avfallshåndtering.
e. Kranarbeid.
f. Brønn- og annen spesialboring.
g. Mudringsarbeid.
h. Pele- og spuntarbeid.
i. Anleggsgartnerarbeid.
j. Skogsentreprenørarbeid.
k. Asfaltarbeid.

Nærmere opplysninger om medlemsbedriftene registreres av MEF i elektronisk register, som til enhver tid ajourføres av det enkelte medlem.
Registeret benyttes av MEF for fremme av formålsparagrafen, og for øvrig etter nærmere retningslinjer fastsatt av hovedstyret.

Medlemsbedriftene forplikter seg også til umiddelbart å melde til MEF endringer i organisasjonsnummer, selskapets navn eller virksomhetsområde.

6. Honnørmedlemskap
Norsk statsborger som ikke selv driver eller er ansatt i virksomhet som angitt i pkt. 5, men som har hatt eller har en særlig tilknytning til Maskinentreprenørenes Forbund gjennom medlemsbedrift, kan opptas som honnørmedlem.

Honnørmedlem har ikke stemmerett i forbundets anliggender og kan ikke inneha tillitsverv i forbundet.

7. Opptak av medlemmer/honnørmedlemmer
Opptak av medlemmer og honnørmedlemmer skjer etter søknad på fastsatt skjema.

Søknad avgjøres av forbundets hovedstyre på fritt grunnlag etter skriftlig, begrunnet tilråding av styret i den avdeling søkeren sogner til.

Hovedstyret kan gi nærmere retningslinjer for fremgangsmåten og behandlingsmåten ved lokal behandling av medlemssøknader.

Hovedstyret kan bl.a. avslå søknaden dersom medeiere eller ansatte i ledende stilling hos søkeren er/eller har vært underlagt konkursbehandling.

Søkere må dokumentere å ha drevet i bransjen i minst to år sammenhengende på det tidspunkt søknaden leveres, og må kunne vise til kvalifiserende praksis.

Søkere må på det tidspunkt søknaden leveres dokumentere at selskapet er registrert i Enhetsregisteret og tildelt organisasjonsnummer.

Søkere må på det tidspunkt søknaden leveres dokumentere at foretaket oppfyller krav til internkontroll fastsatt ved forskrift.

Hovedstyret kan fravike kravet til to års drift og internkontroll når vektige grunner foreligger.

Søkere skal på det tidspunkt søknaden leveres dokumentere at foretaket er à jour med skatter og avgifter ved framleggelse av skatteattest.

Avslag på søknad kan påklages til forbundets representantskap.

8. Utmelding. Opphør av medlemskap
Utmelding skjer ved skriftlig meddelelse til forbundets hovedstyre, med 6 – seks - måneders varsel.

Medlemskap opphører når vedkommende medlem har unnlatt å betale 2 - to - forfalte terminer av årsavgiften til forbundet eller serviceavgift til MEF Service AS. Medlemskapet opphører ved utløpet av den andre ubetalte termin.

Ved konkurs opphører medlemskap ved konkursens åpning.

Medlemskap opphører dessuten dersom et medlem ikke lengre fyller de vilkår som er fastsatt i disse vedtekters pkt. 5 og 6.

9. Eksklusjon
Dersom et medlem eller ansvarlig representant for medlemsbedriften opptrer i strid med forbundets vedtekter, avgjørelse fattet av utvalget for etiske regler eller illojalt overfor forbundet eller dets medlemmer eller på annen måte i strid med forbundets interesser, kan hovedstyret ekskludere vedkommende medlem med øyeblikkelig virkning.

Hovedstyrets vedtak med begrunnelse skal meddeles vedkommende medlem før eksklusjonen iverksettes.

Hovedstyrets beslutning tas etter at uttalelse av styret for den avdeling det påklagede medlem sogner til, er innhentet.

Hovedstyrets beslutning er endelig.

10. Årsavgift og Serviceavgift

a. Årsavgift til MEF.

Hvert medlem betaler en årsavgift til forbundet gjeldende for perioden 1.7. til 30.6. hvert år. Årsavgiften skal betales i 2 like store terminer senest den 1.7. og 1.1. hvert år.

1. termin utgjør tidsrommet 1.1. - 30.6., og 2. termin utgjør tidsrommet 1.7. - 31.12. hvert år.

Fra 01.07.2012 utgjorde årsavgiften kr. 3.750,-

Årsavgiften reguleres hvert år automatisk svarende til endring i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks pr. 15.02. hvert år. Dersom Konsumprisindeksen er negativ i perioden, skal årsavgiften ikke endres.

Størrelsen av den indeksregulerte årsavgiften angis i styrets årsberetning.

Endringer i årsavgiften ut over indeksregulering besluttes av landsmøtet med alminnelig flertall etter tilråding fra hovedstyret.
Honnørmedlem betaler redusert årsavgift lik 30 prosent av normal årsavgift.

b. Serviceavgift til MEF Service AS:

Til MEF Service AS betaler hvert medlem serviceavgift beregnet i forhold til bedriftens totale lønnsinnberettede beløp. Hovedstyret kan i særlige tilfeller, og når tungtveiende grunner foreligger, fastsette et lavere beregningsgrunnlag for serviceavgiften i bedriftens totale lønnsinnberettede beløp.

Serviceavgiften er inndelt i totalt 15 avgiftsklasser.
Beregningsgrunnlaget er lønnsinnberettet beløp pr. 31.12 i forutgående år. For medlem med ”uvanlig eierstruktur eller organisasjonsoppbygging” hvor lønnsinnberettet beløp utgjør mindre enn 20 prosent av omsetningen, legges 20 prosent av omsetningen til grunn for plassering i avgiftsklasse.

Serviceavgiften utlignes for perioden 01.07 det ene år til 30.06 det neste.

Serviceavgiften reguleres hvert år automatisk svarende til endring av Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks pr 15.02 hvert år med utgangspunkt 15.02.1987.

Størrelsen av den indeksregulerte serviceavgift angis i hovedstyrets årsberetning.

Endringer i serviceavgiften ut over indeksregulering besluttes av landsmøtet med alminnelig flertall etter tilråding fra hovedstyret.

Serviceavgiften betales i to – 2 – like store terminer senest den 01.07 og 01.01. hvert år.

11. Landsmøtet
a. Forbundets øverste myndighet er landsmøtet.

b. Ordinært landsmøte avholdes hvert annet år innen 30.06.

Hver avdeling, jfr. vedtektenes pkt. 3, 2. ledd, har rett til å være representert på landsmøtet med delegater i forhold til antall medlemmer i vedkommende avdeling pr. 31.12. i året forut for landsmøtet, slik at det
velges én delegat for hvert påbegynt 20 medlemmer.

Avdelingens delegater velges på avdelingens årsmøter det år det holdes landsmøte. Jfr. pkt. 18, 8. ledd.

Valgt delegat/vararepresentant kan ikke møte ved fullmektig. Hver delegat har én stemme på landsmøtet.

Som delegat til landsmøtet velges den fra vedkommende medlemsbedrift som har tilknytning til bedriften enten ved ansettelsesforhold, eier i ansvarlig selskap eller som styremedlem, og som er gitt fullmakt enten fra eier i ansvarlig selskap eller styreleder.

Hovedstyrets leder, styremedlemmer og administrerende direktør har plikt til å møte på landsmøtet. Disse har tale- og forslagsrett men ikke stemmerett på landsmøtet.
Hovedstyrets leder og administrerende direktør har anledning til å ta med nødvendige personer for saksbehandling.

Andre representanter for medlemsbedrifter kan møte på landsmøtet med talerett, dog uten forslags- eller stemmerett. Rådgiver kan møte dersom mer enn 2/3 av delegatene samtykker.

c. Hovedstyret beslutter tid og sted for landsmøtet. Landsmøtet innkalles av hovedstyrets leder med minst 1 - en - måneds varsel.

Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på landsmøtet.

d. Hovedstyrets leder åpner landsmøtet og leder dette inntil møteleder er valgt.

e. På det ordinære landsmøtet skal fremlegges årsregnskap, årsberetning og revisjonsrapport for foregående år.

Følgende saker skal behandles og avgjøres:
- Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd for foregående år.
- Valg av revisor for 2 år og fastsettelse av revisors honorar.
- Valg av hovedstyrets leder.
- Valg av styremedlemmer med personlige vararepresentanter.
- Valg av nestleder blant styrets medlemmer.
- Valg av valgkomité.
- Fastsettelse av årsavgift ved endringer ut over indeksregulering.
- Andre saker nevnt i innkallingen.

f. Hovedstyret fremmer saker til avgjørelse på landsmøtet etter egen beslutning eller som hovedstyret senest 8 – åtte - uker før fastsatt møtedato for landsmøtet har fått skriftlig anmodning om å fremme.
Jfr. likevel forslag til endringer av vedtektene, nedenfor pkt. 22.

g. Ekstraordinært landsmøte avholdes når hovedstyret finner det nødvendig eller når avdelinger som representerer minst ¼ av forbundets samlede antall medlemmer forlanger det.

For innkalling til ekstraordinært landsmøte gjelder de samme regler som for ordinært landsmøte.

h. Landsmøtet avgjør alle saker med alminnelig stemmeflertall med mindre disse vedtekter for særlige saker har bestemt annet. Dersom en delegat eller møtelederen krever det, avgjøres saken ved skriftlig valg. Ved stemmelikhet tas avgjørelse ved loddtrekning.

i. For landsmøtet føres protokoll som undertegnes av møteleder og én delegat valgt av landsmøtet.

j. Valgbar til de tillitsverv som landsmøtet velger til, er den fra vedkommende medlemsbedrift som har tilknytning til bedriften enten ved ansettelsesforhold, eier i ansvarlig selskap eller som styremedlem, og som er gitt fullmakt enten fra eier i ansvarlig selskap eller styreleder.

12. Representantskapet
Forbundet har et representantskap som består av avdelingenes styreledere, eventuelt vararepresentanter, jfr. pkt. 18.

Representantskapet velger selv ordfører og varaordfører for ett år av gangen
blant representantskapets medlemmer. Valget skjer på møtet avholdt innen 30.06.

Dersom et medlem av representantskapet krever det, avgjøres valget skriftlig. Ved stemmelikhet tas avgjørelse ved loddtrekning. Representantskapet skal kontrollere og bistå styret i dets ledelse av forbundet, og være forbundets kontakt i de enkelte avdelingene.

Representantskapet ved sin ordfører har innsynsrett i alle forbundets dokumenter og vedtak.

Hovedstyrets leder og administrerende direktør skal møte i representantskapet.
Disse har tale- og forslagsrett men ikke stemmerett. Disse har anledning til å ta med nødvendige personer for saksbehandling.

I det mellomliggende år mellom to landsmøter, på møtet som avholdes innen 30.06, har hovedstyrets leder, styremedlemmer og administrerende direktør plikt til å møte i representantskapet. Disse har tale- og forslagsrett men ikke stemmerett. Disse har anledning til å ta med nødvendige personer for saksbehandling.

Representantskapet innkalles av ordføreren når denne finner grunn til det, dog minst 2 - to - ganger hvert år. Ett møte skal avholdes innen 30.06.

I første representantskapsmøte etter landsmøtet fastsettes honorarer for hovedstyret. Nye honorarsatser gjøres gjeldende fra 01.01. påfølgende år.

I det mellomliggende år mellom to landsmøter fremmer hovedstyret til møtet som avholdes innen 30.06. til behandling:
- Årsregnskap, årsberetning og revisjonsrapport for foregående år.
- Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd
eller dekning av årsunderskudd for foregående år.

Representantskapet avgjør alle saker med alminnelig stemmeflertall.

Det føres protokoll fra representantskapets møter som undertegnes av ordføreren, eller i hans fravær av 2 av representantskapets medlemmer. For øvrig bestemmer representantskapet sin forretningsorden.

13. Styret
a. Forbundet ledes av et hovedstyre på 8 personer, alle med personlige vararepresentanter.

b. Hovedstyrets medlemmer, herunder leder og nestleder velges av landsmøtet for 2 år av gangen.

Nestlederen velges blant de øvrige styremedlemmer.
Styremedlemmer med vararepresentanter velges slik at hver region/seksjon er representert med ett styremedlem.

Regionene/seksjonen er definert slik:

Avdelingene:
- Østfold, Oslo og Akershus, Hedmark, Oppland (Region Øst).
- Buskerud, Vestfold, Telemark (Region Sørøst).
- Agder, Sør-Rogaland (Region Sørvest).
- Nord-Rogaland og Hordaland, Sogn og Fjordane (Region Vest).
- Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag (Region Midt).
- Nordland, Troms, Finnmark (Region Nord).
Fagavdelingene:
Skog, Brønn- og spesialboring, Gjenvinning og avfallshåndtering
(Seksjon Ressurs og miljø).

c. Hovedstyrets leder sammen med ett styremedlem tegner forbundet

d. Hovedstyrets vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede.

Styremøte avholdes minst hvert kvartal, og ellers når styrets leder finner det påkrevet eller 2 styremedlemmer krever det.

Det føres protokoll fra hovedstyrets møter. Protokollen undertegnes av tilstedeværende styremedlemmer.

Gjenpart av protokollen sendes representantskapets ordfører.

e. Styrets oppgaver er å lede forbundet etter de retningslinjer og rammer landsmøtet gir, og formulere forbundets politikk på de enkelte aktivitetsområder, forvalte forbundets økonomi og kontrollere virksomhetens forløp gjennom administrerende direktør.

14. Regionråd/seksjonsråd
Forbundet har et eget råd i hver region/seksjon. Rådet består av regionens/ seksjonens hovedstyremedlem, samt lederne i de enkelte avdelinger.

Rådets oppgaver er å utarbeide forslag til aktivitetsplaner for regionens aktiviteter det enkelte år. Rådet skal delta i ledelsen av den lokale administrasjonen innenfor retningslinjer og rammer for region-/seksjonsrådenes mandat.

I den utstrekning avdelingene i den enkelte region/seksjon finner det hensiktsmessig, kan rådet behandle organisatoriske og næringspolitiske saker på vegne av avdelingene. Hovedstyret kan utarbeide nærmere retningslinjer for region/seksjonsrådenes mandat.

15. Administrerende direktør
Administrerende direktør ansettes av hovedstyret og rapporterer til dette.

Administrerende direktør leder den daglige drift av forbundet i henhold til de instrukser, retningslinjer og fullmakter denne får fra hovedstyret, og innenfor rammen av vedtatte budsjetter.

Administrerende direktør er administrasjonens øverste leder.

16. Revisor
Til revisjon av forbundets økonomi og regnskapsførsel er valgt en statsautorisert revisor. Revisor velges av landsmøtet.

17. Komiteer
Fast komité er valgkomiteen. Denne består av 3 personer med personlige vararepresentanter. Hovedstyret fremmer forslag til valgkomité som velges av landsmøtet for 2 år av gangen.

Valgbare til valgkomiteen er de samme som er valgbare til styreverv. Ved hvert valg, skal minst én person være ny i komiteen.

Valgkomiteen skal 2 måneder før fastsatt dato for landsmøtet fremlegge for hovedstyret forslag til kandidater for styreverv/vararepresentanter og revisor.

Særlige komiteer til utredning av saker m.v. etableres av hovedstyret etter eget eller administrasjonens initiativ.

18. Konfliktfond
Det vises til punkt 1. Organisasjonen. MEFs konfliktfond kan anvendes i tilfelle medlemsbedrifter blir rammet av lovlig arbeidskamp (streik/lockout) jfr. egne vedtekter vedtatt av landsmøtet.

19. Avdelinger
Forbundet har 20 avdelinger jfr. pkt. 13 b, 4. og 5. ledd.

Avdelingene skal ivareta medlemsbedriftenes faglige/ideelle interesser på det lokale/faglige plan.

Avdelingene har egne vedtekter, velger eget styre, har egen lokal årsavgift, og kan ha sin egen økonomi.

Avdelingenes vedtekter må være godkjent av forbundets hovedstyre.

Avdelingene kan opprette underavdelinger. Overfor forbundet opptrer hver avdeling samlet.

Medlemskap i forbundet medfører automatisk medlemskap i den avdeling medlemmets virksomhet geografisk er lokalisert til, dersom virksomheten ikke i det vesentlige angår skogavvirkning, brønn- og spesialboring eller gjenvinning og avfallshåndtering. Dersom virksomhet i det vesentlige angår enten skogavvirking, brønn- og spesialboring eller gjenvinning og avfallshåndtering, medfører medlemskap i forbundet automatisk medlemskap i den fagavdeling virksomheten er lokalisert til.

Medlemsbedrift kan tilslutte seg en annen avdeling med de plikter og rettigheter dette medfører. Tilslutning til annen lokalavdeling enn der hvor det automatisk medfører medlemskap, gir ingen vedtektsmessige rettigheter.

Avdelingene avholder årsmøte innen utgangen av mars hvert år.

Årsmøtet behandler de saker avdelingenes vedtekter tilsier. Årsmøtet velger delegater til forbundets landsmøte det år det avholdes landsmøte.

Avdelingene kan ikke forplikte forbundet økonomisk eller på annen måte.

20. Hederspriser
Forbundet kan utdele hederspriser. Bestemmelser om hvilke priser som kan utdeles, vilkårene, utdelingen og administrasjonen av ordningen tilligger hovedstyret å fatte.

21. Oppløsning
Oppløsning av forbundet vedtas av landsmøtet med 2/3 flertall av de møtende delegater.

Ved oppløsning kan midlene kun benyttes i overensstemmelse med forbundets ideelle vedtektsbestemte formål. Det landsmøtet som vedtar oppløsning, avgjør hvordan forbundets midler skal anvendes.

22. Gyldighet. Vedtektsendringer
Foreliggende vedtekter gjelder fra 30. juni 2012 og erstatter alle tidligere vedtekter, og gjelder inntil landsmøtet vedtar endringer.

Forslag til endringer må være innlevert til hovedstyret senest ved utløpet av januar det år landsmøtet avholdes for å kunne behandles på første ordinære landsmøte.

Hovedstyret kan likevel alltid fremme forslag om vedtektsendringer på et ordinært eller ekstraordinært landsmøte. Forslaget må i tilfelle gjøres kjent for medlemmene minst én måned før møtet avholdes.

Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de møtende delegater.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen